Európsky profesijný preukaz

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií bol prijatý za účelom zrovnoprávnenia niektorých profesií v rámci Európskej únie.

JUDr. Alexandra Podivinská 27. 12. 2015 3 min.

Návrh zákona bol vypracovaný ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ostanými ministerstvami, nakoľko tomuto bola zverená úloha týkajúca sa prebratia smernice EP a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa zmenila smernica o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Návrh bol vypracovaný a predložený ako spoločný návrh transpozície smernice.

Ciele zákona

  • Prvoradým cieľom zákona je transpozícia vyššie konkretizovanej smernice a nariadenia, pričom hlavné zmeny sa majú dotknúť zavedenia európskeho profesijného preukazu, čo umožňuje odborníkom ľahšie a rýchlejšie uznanie ich kvalifikácie v EÚ (Dôvodová správa). Preukaz sa týka povolania sestier, farmaceutov, fyzioterapeutov, horských vodcov a realitných agentov. Jeho udelenie by malo prebiehať prostredníctvom už existujúceho informačného systému o vnútornom trhu. Malo by ísť o elektronické osvedčenie, ktoré zjednoduší niektorým odborníkom poskytovanie služieb či zriadenie sídla v inom členskom štáte EÚ. Je dôležité zdôrazniť, že európsky profesijný preukaz nenahrádza uznanie kvalifikácie, ale poskytuje informácie o rozsahu oprávnení, ktorými disponuje žiadateľ v domovskom členskom štáte.

  • V zmysle zákona dôjde k aktualizácii požiadaviek na odborné vzdelávanie veterinárov a architektov.

  • Ďalší účel zákona spočíva v zavedení výstražného mechanizmu pre veterinárov a pedagogické povolania. Ak niektorému odborníkovi zakáže v Slovenskej republike výkon povolania súd, orgán činný v trestnom konaní, správny orgán, alebo orgán prejednávajúci priestupky, ak bol odborníkovi uložený zákaz alebo obmedzenie činnosti, bude povinný informovať ostatné členské štáty o tejto skutočnosti.

  • Zavádza sa spoločný rámec pre odbornú prípravu a spoločné skúšky, čo by malo rozšíriť mechanizmus automatického uznávania nových povolaní.

  • Vytvorenie uceleného a prehľadného legislatívneho rámca pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií (Dôvodová správa). Táto potreba spočíva v tom, že súčasná právna úprava je roztrúsená vo viacerých predpisoch. Zákon ich všetky spája do jedného, zjednocuje podmienky ale aj terminológium lehoty či iné súvisiace skutočnosti, s prihliadnutím na medzinárodné dokumenty, ktorými je SR viazaná.

  • Odstránenie praktických problémov vyplývajúcich zo súčasnej právnej úpravy. Ukázalo sa, že nebolo dostatočne zadefinované, resp. odlíšené uznanie vzdelania a uznanie odbornej kvalifikácie, čo zákon odstraňuje. Zákon obsahuje novú definíciu príslušnosti, kompetencie a úlohy príslušných orgánov, novým spôsobom sa upravujú aj nadobudnuté práva občanov EÚ, ktoré zreteľne odlišujú dvojstupňový model uznávania – uznanie vzdelania a uznanie odbornej kvalifikácie.

Transpozícia smernice 2011/95/EÚ

Keďže zákon obsahuje aj transpozíciu tejto smernice, poskytuje možnosť osobám s medzinárodnou ochranou – osoby, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana a ktorí zo štátu pôvodu odišli bez toho, aby si vzali svoje doklady, získať prístup k posúdeniu alebo overeniu k ich predtým dosiahnutého vzdelania. K tomuto dochádza na základe písomnej žiadosti, pričom príslušným orgánom pre posúdenie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po preskúmaní žiadosti navrhuje ministerstvo strednú školu, kde sa overia na základe skúšky žiadateľa jeho úroveň vzdelania v danej oblasti.