Nové opatrenia súvisiace s prijatím troch procesných kódexov

Prijatie troch procesných kódexov si vyžaduje zavedenie určitých opatrení, pozrime sa v čom majú spočívať.

JUDr. Alexandra Podivinská 06. 12. 2015 2 min.

Minulý týždeň NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa príjmajú opatrenia súvisiace s prijatím troch procesných kódexov v oblasti civilného práva procesného. Je verejne známe, že tieto tri právne predpisy nahradia od júla 2016 zákon platný v súčasnosti, ktorým je Občiansky súdny poriadok. Zákon schválený minulý týždeň, má byť reflexiou na tieto nastávajúce zmeny.

Cieľ zákona

Cieľom novej právnej úpravy predkladaného vládneho návrhu zákona je zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie spomenutou právnou úpravou v nových civilno – procesných kódexoch. Vládny návrh zákona obsahujúci 178 novelizačných článkov viac ako obsahové zmeny zahŕňa zmeny technického charakteru, zmeny terminologické a zmeny, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania novo – prijatých kódexov (Dôvodová správa).

Charakter opatrení

Už v procese prípravy nových procesných kódexov vyšla najavo potreba navrhovaných zmien, bolo s nimi ale treba počkať a to z dôvodu, že aj finálne znenie nových kódexov sa zmenilo a nebolo by účelné príjmať tieto opatrenia pred ich sválením. Zmeny, ktoré obsahuje schválený vládny návrh predkladali ministerstvu spravodlivosti SR aj ústredné orgány štátnej správy, mnohé ale navrhlo aj zo svojej iniciatívy.

Prvý článok zákona je označený ako zákon vykonávajúci tri nové procesné kódexy. Zákon nie je rozsiahly, ale obsahuje významné ustanovenia, ktorých zmyslom je zosúladiť terminologické zmeny v nových kódexoch a celom právnom poriadku. Taktiež vymedzuje prechodné ustanovenia, ktoré sa týkajú správneho súdnictva, pretože je potrebné upraviť aj prechodné ustanovenia k situáciám, ktoré nevychádzajú len z nového správneho poriadku ale aj z osobitných predpisov.

Zmeny sa týkajú aj ustanovení, ktoré by sa stali zastaralými. Nakoľko by malo ísť o komplexnú zmenu, zákon navrhuje aj zmeny v právnych predpisov, avšak len terminologického charakteru, alebo kde je potrebné zmeniť poznámku pod čiarou. Účinnosť zákona sa navrhuje k rovnakému dátumu ako nadobudnú účinnosť tri procesné kódexy a to pre docielenie kompatibility právneho prostredia so schválenými procesnými kódexami. Hovoríme o dátume 1. júl 2016.