Ústavný zákon o zrušení Mečiarových amnestií bol neúspešný

Minulý týždeň bol NR SR predložený poslanecký návrh zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, parlamentom však neprešiel. Z akých dôvodov poslanec Budaj navrhoval ich zrušenie?

JUDr. Alexandra Podivinská 29. 04. 2016 3 min.

Po prečítaní názvu článku je zrejmé, že cieľ poslaneckého návrhu zákona nájdeme v zrušení tzv. Mečiarových amnestií. Pod týmto pojmom môžeme rozumieť amnestie, ktoré boli udelené predsedom vlády SR V. Mečiarom, ktorý v roku 1998 vykonával niektoré prezidentské oprávnenia.

Dôvody

Z dôvodnej správy k poslaneckému návrhu zákona vyplýva, že tieto amnestie vyvolávali podozrenie, že ich cieľom je zamedziť dôsledné vyšetrenie a spravodlivé uzavretie trestných činov súvisiacich so zavlečením občana Slovenskej republiky do zahraničia (Dôvodná správa k poslaneckému návrhu ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii). Týmito amnestiami boli potlačené princípy právneho štátu, okrem uvedeného takýto zásah predstavovalo aj amnestovanie rozhodnutia ministra vnútra zmariť v danom čase vyhlásené referendum.

Keďže v minulosti nedošlo k riadnemu prešetreniu všetkých činov, ktorých sa Mečiarove amnestie týkajú, došlo k poškodeniu základov demokratického štátu a právna istota občanov v SR preto môže byť relativizovaná. Aj napriek uvedenému sú tieto amnestie do dnešného dňa súčasťou právneho poriadku a okrem toho, aj účinne bránia pokračovaniu vyšetrovania únosu M. Kováča a vraždy R. Remiáša. Mečiarove amnestie bránia objasneniu zločinov napriek tomu, že desaťročia uplynulé od zločinov nevyvrátili  podozrenia z účasti štátnych orgánov na týchto trestných činoch, skôr naopak (Dôvodná správa k poslaneckému návrhu ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii). Poslanec považuje prípadné pokračovanie vo vyšetrovaní týchto skutkov za prínos pre Slovenskú republiku.

V minulosti sa pokúšal o zrušenie týchto amnestií aj nástupca V. Mečiara a to M. Dzurinda, a to v období, kedy vykonával niektoré právomoci prezidenta SR, prostredníctvom svojho rozhodnutia. Tento jeho pokus bol ale Ústavným súdom SR odmientutý (rozhodnutie pod sp.zn. I. ÚS 30/1999, dňa 28.6.1999). Práve z tohto rozhodnutia možno vyvodiť záver, že Mečiarove amnestie je možné zrušiť len zmenou Ústavy SR, teda formou ústavného zákona.

Predkladateľ zákona zdôraznil aj skutočnosť, že aj v období rokov 2011 a 2014 sa vyskytli snahy poslancov NR SR o zrušenie amnestií. Spochybnil, že Mečiarove amnestie boli udelené v súlade s verejným záujmom, čo, ako už bolo spomenuté, narúša právnu istotu občanov SR. Z týchto dôvodov prostredníctvom tohto návrhu zákona navrhoval, aby boli zrušené:

  • článok V a článok VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z.,

  • rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii, uverejnené pod č. 214/1998 Z. z.,

  • rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 1998 o amnestii, uverejnené pod č. 375/1998 Z. z.

S účinnosťou tohto ústavného zákona mali zaniknúť účinky vyššie špecifikovaných rozhodnutí.