SK legalshot: Apríl 2019 - 2. vydanie

Národná rada sa v poslednom týždni uzniesla na prijatí balíka nových zákonov, my Vám z nich vyberáme tie najzaujímavejšie.

Martina Rievajová 08. 04. 2019 4 min.

Monitoring tabakových výrobkov

Prvým z trojice vybraných schválených zákon je zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov s cieľom zabezpečiť ich vyššiu vysledovateľnosť v súlade so smernicou Európskej únie.

Tabakové výrobky budú na základe bezpečnostných prvkov, ktorými sú označené vysledovateľné na úrovni Európskej únie, teda ich bude možné prostredníctvom týchto prvkov vyhľadávať, ale aj sledovať ich presun. Vzniká elektronická registračná databáza Európskej únie, do ktorej sa budú registrovať tabakové výrobky, ale aj elektronické cigarety či plniace flaštičky pred tým, ako budú pustené do obehu. Prvým štádiom budú predmetom systému vyhľadávania len cigarety a tabak slúžiaci na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

Na to, aby bola zabezpečené transparentnosť takéhoto sledovania budú výrobcovia tabakových výrobkov uzatvárať zmluvy o uchovaní údajov týkajúcich sa označenia týchto výrobkov a ich zavedenie do obehu s nezávislými tretími stranami, navyše nezávislý externý audítor bude zastrešovať monitoring tejto činnosti. Úlohou štátu bude zbierať údaje spojené so sledovaním a uchovávať ich v systéme oddelene od ostatných údajov týkajúcich sa tabakových spoločností. Rovnako sa prijatím tohto zákona ustanovujú sankcie za neoznačenie tabakových výrobkov jedinečným autentifikátorom.

Férovejší vyrovnávací príplatok

 Tento týždeň bola na pôde Národnej rady prijatá aj novela zákona o sociálnom poistený, ktorá upravuje inštitút známy ako „vyrovnávací príplatok.“

 Novela upravuje právne vzťahy poberateľov dôchodku, ktorý ku dňu rozdelenia  ČSFR boli zamestnaní zamestnávateľom, ktorý bol registrovaný len v Obchodnom registri Českej republiky. Vzhľadom k prijatiu medzinárodnej Zmluvy o sociálnom zabezpečení sa obdobie zabezpečenia zamestnancov získané pred 31.12.1992 považovalo za „české zabezpečenie“ a obdobie po 1.1.1993 ako „slovenské zabezpečenie.“ Toto malo za následok, že títo občania poberali jeden český a jeden slovenský dôchodok, avšak v súhrnnej hodnote išlo o sumu rádovo nižšiu, ako suma na ktorú by inak mali nárok, ak by sa všetky odpracované obdobia spravovali len podľa slovenských predpisov.

 Vzhľadom na znevýhodnené postavenie bol prijatý tzv „vyrovnávací príplatok,“ ktorý bol poberateľovi priznaný  okrem iného aj v prípade, ak pred 1.1.1993 získal najmenej 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré mu bol po 31.12.1992 priznaný starobný dôchodok podľa predpisov Českej republiky. Vzhľadom na to, že podmienku splnenia 25 rokov dôchodkových období spĺňal len nízky počet poberateľov, novela ustanovuje jej zníženie na 15 rokov.

 Po novom má  teda na vyrovnávací príplatok nárok osoba, ktorej bol po 31.12.1992 priznaný starobný dôchodok podľa predpisov ČR na základe toho, že pred 1.1.1993 získala najmenej 15 rokov československého dôchodkového poistenia.

Osobitný odvod pre obchodné reťazce sa zrušuje!

Treťou a zrejme aj najkontroverznejšou legislatívnou udalosťou je práve prijatie zákona, ktorým sa zrušuje zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý bol schválený 4.4.2019 v rámci skráteného legislatívneho konania.

Už od začiatku legislatívneho procesu minulý rok tento zákon vzbudzoval vášne, mnohí poukazovali na jeho nezlučiteľnosť s právom Európskej únie a na stránkach Právnych novín sme vám priniesli návrhy zákonov, ktorými sa opozičné strany usilovali o zrušenie predmetného zákona.

Predkladatelia návrhu zákona, poväčšine navrhovatelia samotného zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov,  označili za dôvod pristúpenia k takémuto kroku, akým je zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, práve predbežné opatrenie zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona. Európska komisia vyjadrila pochybnosti o konaní zákonodarcov pri prijatí zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, a tento zákon označila za štátnu pomoc, ktorá by mohla narúšať pravidlá stanovené Európskou úniou o poskytovaní štátnej pomoci.

Predkladatelia v dôvodovej správe k zákonu zároveň zdôvodňujú, že vzhľadom na to, že vyšetrovanie Európskej komisie ohľadom súladu zákona s predpismi Európskej únie nie je časovo obmedzené, tak je efektívnejšie zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov zrušiť a hľadať efektívnejšie spôsoby a mechanizmy pomoci slovenským poľnohospodárom a potravinárom.