SK legalshot: Apríl 2019 - 3. vydanie

Námorné lode, správne orgány SR, tvorba právnych predpisov  – aj týmto oblastiam sa v navrhovatelia nových zákonov v parlamente venovali. My Vám prinášame prehľad o tom, čo by v daných sférach poslanci radi zmenili novými zákonmi. Prijali by ste takéto zmeny?

Bc. Magdaléna Karvaiová 15. 04. 2019 3 min.

Komplexná úprava pravidiel pre námorné lode v súlade s právom Únie

Novým návrhom zákona reaguje Slovenská republika na smernicu Rady (EÚ) 2018/131 z 23. januára 2018. Zákon by mal stanovovať viacero nových podmienok pre posádku  námorných lodí – jednak pre veliteľov lodí, zamestnancov, iných členov lodnej posádky, ale aj samotných vlastníkov lodí.

Návrh zákona sa zameriava na podmienky súvisiace s výkonom práce členov posádky, akými sú napríklad dĺžka trvania služby a čas odpočinku, zabezpečenie vhodného ubytovania a stravy, a tiež zabezpečenie možnosti podania a vybavenia sťažnosti v pracovnoprávnom vzťahu na námornej lodi. Návrh zákona prináša odpovede na otázky, čo je veliteľ povinný robiť v prípade choroby alebo zranenia niektorého z členov posádky. Vlastníkom námorných lodí bude uložená povinnosť založiť si poistenie, ktoré by v prípade poskytnutia zdravotnej pomoci alebo repatriácia člena posádky pokrylo vzniknuté náklady.

Tento zákon by mal predstavovať komplexnú úpravu práv a povinností osôb zdržiavajúcich sa na palubách námorných lodí, ako aj ich vlastníkov, a tiež prezentovať formálne pravidlá súvisiace napríklad s dokladmi nachádzajúcimi sa na paluby lode.

Najvyšší kontrolný úrad SR sa dočká prísnejších pravidiel

Navrhovatelia tohto zákona majú za to, že si slovenská právna úprava žiada úpravu v regulácii pravidiel týkajúcich sa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Podľa nového zákona by totiž chceli zaviesť viaceré podmienky, osobnostné ale aj kvalifikačné, ktoré by kandidáti na vedúce funkcie v úrade museli spĺňať. Zákonom chcú dosiahnuť nie len transparentnosť obsadenia vedúcich postov, ale aj zabezpečiť, aby osoba dosadená na daný post spĺňala určité atribúty, ktoré by predurčovali jej nezávislé postavenie, ako aj dostatočnú kvalifikáciu.

Zákon sa zameriava aj na situácie, kedy zistené nedostatky subjekty neodstránia a úrad nemá relevantné kompetencie, ktorými by zasiahol. Nový zákon by teda mal Najvyššiemu kontrolnému úradu SR pripisovať aj právo na ukladanie sankcií pre kontrolované subjekty, čím by mal prispieť k eliminácii výskytu predmetných nedostatkov a k ich odstraňovaniu.

Zavedenie hodnotenia vplyvov schválenej legislatívy

Návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zákonodarca zamýšľa nad zvýšením kontroly vplyvov schválených zákonov.

Podľa dnešnej platnej právnej regulácie, sa pri predkladaní návrhov zákonov prikladá aj tzv. ,,doložka vybraných vplyvov“. V tejto doložke sa posudzuje, aký vplyv bude mať schválenie daného zákona a jeho zavedenie do právnej úpravy SR. V tejto doložke sa napríklad uvádza, aký vplyv by mal zákon na rozpočet SR, na sociálne prostredie, životné prostredie a tiež podnikateľské prostredie.

Pri návrhu tohto zákona navrhovateľ presadzuje názor, že doložka vybraných vplyvov iba konštatuje plánované vplyvy, ktoré však v konečnom dôsledku môžu byť odlišné od reálneho stavu. Z tohto dôvodu majú za to, že okrem procesu tvorby zákona je veľmi dôležité aj hodnotenie jeho skutočných vplyvov, ktoré možno vykonať až následne po jeho schválení a aplikovaní v praxi. Navrhujú teda, aby sa pri zákonoch, v ktorých bolo v treťom čítaní pri hlasovaní o návrhu zákona ako o celku aspoň 15 poslancov proti vykonala následne kontrola reálnych vplyvov, čo potvrdí alebo vyvráti odhadované vplyvy a bude slúžiť ako podklad pre budúcu korekciu schválenej legislatívy.