SK legal shot: August 2019 - 1. vydanie

Bude sa týkať výnimka zo zákazu nelegálnej práce aj spoločností s ručením obmedzeným? Kto bude mať po novom nárok na rekreačný príspevok? Kto je mikrodaňovník a ako novela o dani z príjmov podporí elektrické automobily? Odpovede na tieto otázky a oveľa viac vám prináša dnešné nabité vydanie Legal shot-u, čítajte a buďte pripravení!

Martina Rievajová 06. 08. 2019 4 min.

Rozšírenie výnimky z nelegálnej práce

Prvým zo série nových návrhov zákonov je novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú Národnej rade predložila skupina poslancov na čele s Alenou Bašistovou. Navrhuje sa rozšírenie výnimky z konania, ktoré je považované za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

Podľa súčasného znenia zákona nie je nelegálnym zamestnávaním, ak pre fyzickú osobu-podnikateľa vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a ďalší. Ide teda o výnimku, ktorú si môže uplatniť len podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou.

Navrhovatelia takéto ustanovenie považujú za diskriminačné, a preto navrhujú, aby sa táto výnimka uplatňovala aj na právnické osoby. Ide konkrétne o prípady jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným. Aj v tomto prípade ide, de facto, o podnikateľa, fyzickú osobu, a práve preto by aj takýto podnikateľ mal mať právo uplatniť túto výnimku vo svoj prospech. Rozhodovať nebude ani to, koľko zamestnancov má takýto zamestnávateľ, jediným kritériom je len to, že spoločnosť s ručením obmedzeným má len jediného spoločníka.

Návrh bol prvýkrát prerokovaný Národnou radou a momentálne sa nachádza v štádiu prípravy informácií k návrhu zákona.

Veľké zmeny v zákone o dani z príjmov

Pomerne horúcou novinkou je návrh novely zákona o dani z príjmov predložený Ministerstvom financií SR. V prípade jeho schválenia by došlo k výraznej podpore malých a stredných podnikateľov, ako aj k odbúraniu administratívy, aspoň tak uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe k tomuto návrhu. Návrh vychádza z aplikačnej praxe a predstavuje transpozíciu mnohých európskych smerníc.

Novinkou, ktorú zavádza novela je pojem „mikrodaňovník“, ktorým by podľa tohto návrhu zákona mala byť taká fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov neprevyšujú sumu 49 790€ a zároveň spĺňajú ďalšie podmienky stanovené návrhom

V prípade, ak sa klasifikujete ako mikrodaňovník, tak na základe návrhu vám prislúchajú tieto výhody:

-           Môžete si uplatňovať si pri hmotnom majetku zaradenom do odpisových skupín 0 až 4 poskytnutom na prenájom daňové odpisy bez limitovania výškou príjmov dosahovaných z takéhoto prenájmu,

-          Môžete si uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chcete uplatniť jej odpočet, teda výška vašej umorovanej daňovej straty nie je obmedzená.

Významnou zmenou, ktorú prináša novela je aj zmena postupu registrácie pre daň z príjmov. Zatiaľ čo podľa súčasnej legislatívy právnické, ale aj  fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zákonom predpokladanú činnosť  sú povinné sa sami zaregistrovať pre daň z príjmov, v prípade prijatia novely by sa situácia zmenila. Novela navrhuje, aby registráciu vykonával z vlastnej iniciatívy daňový úrad. Takáto automatická registrácia by sa týkala tých právnických a fyzických osôb, ktoré sú zapísané v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Návrh prináša oveľa viac, ako len spomenuté zásadné novinky. Jednou z tých najkurióznejších je zriadenie odpisovej skupiny pre rýchlejšie odpisovanie elektromobilov. Novelou sa totižto má zriadiť odpisová skupina 0 s dobou odpisovania až 2 roky, ktorá slúži výhradne pre osobné automobily, ktoré majú v osvedčení zapísaný druh paliva „BEV“ alebo „PHEV“. Ide teda o výhradne automobily s elektrickým pohonom napájaným z batérie.

Vývoj tejto veľkej zmeny budeme podrobne sledovať. Najbližšie sa o návrhu bude rokovať 9.9.2019.

Rozšírenie nároku na rekreačný príspevok

Na záver vám prinášame minulotýždňový návrh novely Zákonníka práce prednesený poslancami Národnej rady. Návrh čerpá z úspechu rekreačných poukazov a plánuje ich pôsobnosť rozšíriť.

Momentálne majú na rekreačný príspevok nárok zamestnanci zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Podmienkou na to, aby konkrétnemu zamestnancovi vznikol nárok na rekreačný príspevok je, že u daného zamestnávateľa odpracoval aspoň 24 mesiacov.

Podľa návrhu sa menia podmienky nároku zamestnanca na túto výhodu. Po novom by mal každý zamestnanec, ktorý u svojho zamestnávateľa odpracoval aspoň 24 mesiacov mať nárok na rekreačný príspevok. V tomto prípade už táto povinnosť nepostihuje zamestnávateľov, ktorí majú aspoň 50 zamestnancov, ale všetkých zamestnávateľov bez výnimky.

O návrhu sa bude rokovať na septembrovej schôdzi Národnej rady.