SK legalshot: December 2018 - 1. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Bc. Magdaléna Karvaiová 03. 12. 2018 6 min.

Predložené návrhy zákonov

V septembri 2018 bol poslancami Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh na vydanie zákona, ktorým by sa menili rovno dva zákony a to zákon o sociálnom poistenízákon o vysokých školách.

Denní študenti a doktorandi

V tomto návrhu sa poslanci zameriavajú na denných študentov doktorandského štúdia, pre ktorých by chceli zákonne zabezpečiť priaznivejšie podmienky v oblasti sociálneho zabezpečenia tým, že by títo študenti boli nemocensky a dôchodkovo poistení.

Čo znamená byť doktorandským študentom?

Jedná sa o študentov vysokej školy, ktorí sa popri štúdiu aktuálneho stavu v určitej sfére zaoberajú vedeckým výskumom, ktorý by mal byť prínosom do danej problematiky.

Okrem toho majú povinnosť popri dennom štúdiu vykonávať aj pedagogickú alebo inú odbornú činnosť v zákonom vymedzenom rozsahu, no napriek tomu im z ich aktivity neplynie právo na dôchodkové alebo nemocenské poistenie, ako by tomu boli v prípade, že by boli zamestnaní.

Obdobie doktorandského štúdia sa nezapočítava ani do odpracovaných rokov a v prípade tehotenstva, nemajú doktorandky nárok na materské dávky.

Návrh zákona chce zavedením dôchodkového a nemocenského poistenia počas doktorandského štúdia zabezpečiť nie len zlepšenie podmienok pre dnešných doktorandov, ale aj zatraktívniť túto pozíciu pre budúcich študentov takéhoto štúdia.

Ďalším návrhom zákona rovnako zo septembra 2018 by sa zaviedlo viacero zaujímavých inštitútov vo verejnej správe.

Nový policajný útvar!

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore, by vytvoril nový útvar Policajného zboru, a to Úrad inšpekčnej služby. Tento úrad by mal za úlohu odhaľovať a vyšetrovať trestné činy vykonané príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov a aj zákonnosť ich postupov pri výkone svojej funkcie.

Úrad inšpekčnej služby by nebol riadený Prezidentom policajného zboru ale riaditeľom Úradu policajnej inšpekcie, ktorý by sa zodpovedal vláde.

Nová povinnosť bankám

Ďalšou zmenou v nadväznosti na tento návrh zákona by bola povinnosť zavedená bankám.

Banky by po novom museli na žiadosť oprávneného orgánu podať informácie potrebné k odhaľovaniu daňových únikov, nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti páchanej príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov.

Okrem zvýšenia kontroly v tomto sektore by sa novým zákonom zmenili aj postupy na menovanie a odvolanie Prezidenta Policajného zboru ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.

Pozícia kadeta

Lákavou pozíciou, ktorá by bola odvodená z tohto návrhu zákona by bola pozícia kadeta.

Kadetom by sa mohla stať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá by počas pracovného pomeru mala možnosť získať policajné vzdelanie, takže by si popri zamestnaní mohli ďalej rozširovať aj poznatky z danej oblasti, a následným dosiahnutím vyššieho vzdelania samozrejme priaznivo vplývať na kariérny rast.

Bývanie pre mladé rodiny

Ste mladomanželia alebo sa chystáte zosobášiť?

V prípade, že riešite dilemu ohľadom zabezpečenia bývania pre vás a vašu rodinu, vás návrh zákona poslancov Národnej rady určite osloví.

Návrh sa týka zmeny zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, a ustanovoval by priaznivejšie podmienky pre mladé rodiny do 35 rokov.

Mladomanželia, ktorí by si do 12. mesiacov odo dňa sobáša podali žiadosť o podporu určenú na obstaranie staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome alebo žiadosť o úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom alebo rodinnom dome, by si mohli nárokovať viaceré zvýhodnenia.

Ak by sa takýto pár rozhodol pre zvýhodnený úver, mohli by ho dostať až v celkovej výške 30 000 eur, pričom na prvých 15 000 eur by sa vzťahovala ročná úroková sadzba 1%, ktorá by bola fixná. Zároveň, by v prípade narodenia dieťaťa bolo možné odpustiť čiastku 2 000 eur z istiny úveru, avšak táto suma by sa mohla zviacnásobiť a odpustených by mohlo byť až 6 000 eur z istiny.

Tento návrh zákona by podporoval viacero oblastí.

Okrem podpory mladých rodín by sa odzrkadlil aj na podpore rozvoja starších bytových a rodinných domov, ktoré sú najmä na vidiekoch neobývané a po schválení tohto návrhu by vzrástla možnosť ich rekonštrukcií a opätovného využívania, čo je koniec koncov prospešné aj pre životné prostredie.

Schválené zákony

Vojnoví veteráni

V zákone schválenom v máji tohto roku zákonodarca určitým spôsobom vyjadruje vďaku a poctu vojnovým veteránom vytvorením zariadení, ktoré majú napomôcť zlepšeniu starostlivosti o nich a taktiež zvýšeniu kvality ich života. Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a tiež zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Za účelom dosiahnutia vyššie spomenutých cieľov a to zvýšenia kvality života vojnových veteránov a tiež spoločenskej prestíže budú vojnovým veteránom vytvorené penzióny, v ktoré im umožnia dlhodobé a cenovo prijateľné ubytovanie.

Ubytovať sa tu môžu v prvom rade vojnový veteráni, ktorí majú problém si nájsť riadne ubytovanie a ubytovať sa môžu aj svojimi manželkami alebo družkami.

Okrem nich sa tu budú mať možnosť ubytovať aj poberatelia výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku spolu s manželkou alebo družkou, v prípade že nebude penzión plne obsadený vojnovými veteránmi, ktorí majú v tomto prípade prednosť. Ak by niektorý z vojnových veteránov nemal dostačujúci príjem na to, aby si takéto ubytovanie zaobstaral, zákon upravuje aj poskytnutie finančného príspevku takýmto osobám.

Súkromná výroba destilátov

Schválením návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov sa občanom Slovenskej republiky zákonne umožňuje súkromná výroba destilátov.

Tento nový zákon bol vydaný vzhľadom na dávnu históriu súkromnej výroby destilátov, ktorá na Slovensku existuje už dlhé roky, ako aj na skutkový stav,  kedy si fyzické osoby tieto destiláty doma vyrábali aj napriek neustáleho porušovaniu zákona.

Dnes tu máme zákon, ktorý takúto výrobu povoľuje, avšak si pred začatím tohto procesu treba byť vedomý svojich povinností.

Osoba, ktorá sa domácej výrobe destilátov chce venovať, musí tieto destiláty vyrábať z vlastného ovocia a najmä pre vlastnú spotrebu.

Okrem toho, musí vlastniť destilačné zariadenie, ktorého držbu musí oznámiť zákonom stavenému orgánu a taktiež nesmie zabúdať na výkon svojej daňovej povinnosti.

Takýto domáci výrobca destilátov musí spĺňať aj zákonom stanovené normy, ktoré určujú maximálny objem vyrobeného liehu za jeden kalendárny rok a v neposlednom rade musí mať minimálne 18 rokov.

Ako sa budú riešiť maloletí požívajúci alkohol?

Riešenie praktického problému prináša schválenie návrhu novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Do doby schválenia chýbalo zákonné oprávnenie patričným osobám, aby mohli  v praxi preveriť, či maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol alebo návykovú látku.

Táto medzera v zákone spôsobovala sťaženie zisťovania ako aj dokazovania porušenia zákona, kedy osoby maloleté (t. j. do 15 rokov) a osoby mladistvé (t. j. do 18 rokov) užijú alkohol alebo inú omamnú látku.

Novela zákona oprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov, v prípade podozrenia, vyzvať maloletú alebo mladistvú osobu na vyšetrenie potrebné k zisteniu požitia spomínaných látok. Musíme však zdôrazniť, že takúto právomoc majú orgány len v prípade dôvodného podozrenia, to znamená že nie za každých okolností.