SK legalshot: December 2018 - 2. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Bc. Magdaléna Karvaiová 11. 12. 2018 5 min.

Predložené návrhy zákonov

Poslanci z hnutia OĽANO riešia nespravodlivé nastavenie dôchodkov

Návrh zákona, ktorý predložila skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) sa zaoberá morálnym posúdením výšky výsluhového dôchodku pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek. V tomto návrhu zákona sa poslanci zamýšľajú nad morálnym vnímaním odmeňovania osôb, ktoré v čase nedemokratickej spoločnosti na území Slovenska pracovali ako príslušníci štátnych zložiek. 

Upozorňujú na to, že väčšina dnešných dôchodcov sú vlastne ľudia, ktorí v nedemokratickej spoločnosti trpeli a boli im popierané ich základné ľudské práva a dnes sú ich dôchodky omnoho nižšie než dôchodky tých, ktorí o takomto sociálnom stave rozhodovali. Poslanci teda navrhujú zaviesť plošné zdanenie výsluhových dôchodkov vo výške 50% pre všetkých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek. Zavedenie takejto zrážky by malo za následok, že by aj vysoko postavení príslušníci bývalých štátnych zložiek mali dôchodky porovnateľné s ostatnými slovenskými dôchodcami a neboli by teda nijakým spôsobom obohacovaní za činnosti, ktoré nie sú s demokratickými princípmi zlučiteľné.

Pre ešte väčšie zadosťučinenie a zloženie morálnej úcty, chcú priznať finančný príspevok vo výške 1000 eur pre všetkých politických väzňov z čias neslobody, ich manželkám, manželom, po prípade vdovám a vdovcom.

Aké nové informácie z oblasti verejnej správy by nám mohli byť sprístupnené?

Novým návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov by sa mali zaviesť nové, rozšírené pravidlá k podávaniu informácií verejnou správou.

Podľa poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, sú občania stále málo informovaní o dôležitých údajoch ako aj rozhodnutiach samosprávy a jej hospodárení. Keďže chcú zvýšiť prísun kvalitných a najmä občanom ľahko dostupných informácií, návrhom zákona by chceli docieliť, aby sa povinne zverejňované údaje rozšírili napríklad o informácie o poskytnutom sponzorstve, dotácii, grante, finančnom príspevku alebo inej obdobnej finančnej alebo nefinančnej podpory zo strany orgánov verejnej správy a samosprávy. Ďalej by sa museli zverejňovať aj životopisné údaje kandidátov na verejnú funkciu ako aj tých, ktorí na takú funkciu budú prijatí, zverejňovanie právoplatných uznesení spolu s odôvodnením o odmietnutí trestného oznámenia v prípade trestných činov korupcie a mnoho iných.

Takéto zverejňovanie informácií by malo okrem iného za následok aj zvýšenú kontrolu nad rozhodnutiami orgánov verejnej správy a samosprávy, vykonávanú priamo občanmi, ktorí by mali väčší prehľad o takýchto rozhodnutiach, ktoré nám neboli doteraz sprístupnené.

Pridelenie zbrane pre osoby poverené duchovnou činnosťou proti ich vôli

Návrhom na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov poslanci sledujú záujmy osôb vykonávajúcich duchovnú a pastoračnú činnosť  v Policajnom zbore Slovenskej republiky, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky alebo v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Tieto osoby neraz čelia situáciám, kedy musia byť aj napriek svojim náboženským princípom a zásadám ozbrojení, a niekedy musia zbraň dokonca používať, napríklad pri povinných cvičeniach. Aj keď to ostatným občanom nemusí pripadať neprípustné a dokonca by podobné príslušenstvo pri podobnej práci uvítali, pre príslušníkov duchovenstva sa takéto aktivity úplne priečia ich presvedčeniam.

Návrhom nového zákona by sa zaviedli pravidlá, podľa ktorých by držba zbrane príslušníkom duchovenskej a pastoračnej činnosti vychádzala z udelenia súhlasu cirkevnej autority. Cirkevná autorita by mohla držanie zbrane zakázať pre všetkých svojich poverených, alebo len pre niektorých jednotlivcov na základe ich žiadosti.

Návrh zákona rieši aj situáciu, kedy by takáto osoba bez zbrane mohla byť ohrozená a v takom prípade by sa pristúpilo k náhradným riešeniam, ktoré by ochranu tejto osoby zabezpečovali. Jednalo by sa napríklad o použitie nepriestrelnej vesty, či pridelenie iného príslušníka so zbraňou na ochranu. Takéto opatrenia by sa vyhodnocovali vždy vzhľadom na závažnosť danej situácie alebo aj na žiadosť daného duchovného.

Schválené zákony

Zamestnanci v štátnej službe a výkone práce vo verejnom záujme pozor! Lepšie pracovné podmienky si môžete dojednať už na dlhšiu dobu

Kolektívne vyjednávanie je jedným z nástrojov, ktorý zamestnancom dokáže zabezpečiť lepšie pracovné podmienky než určuje zákon. Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní donedávna ustanovoval dobu, na ktorú mohla byť kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme uzatvorená, a to na 1 rok. Po novom, sa zo zákona vyjme táto časová limitácia, a kolektívna zmluva sa bude dať uzavrieť aj na viacero rokov. Naďalej však platí, že bude musieť byť uzavretá na dobu určitú.

Viete kedy a akú zábavnú pyrotechniku môžete používať?

V súvislosti na blížiace sa oslavy konca roka 2018 Vám pripomíname zákon schválený v apríly tohto roku, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Tento zákon stanovuje, v akom časovom období možno používať zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3.

O aký druh pyrotechniky sa jedná? Pre priblíženie obmedzenia využitia spomínanej pyrotechniky uvádzame, že kategória F1 predstavuje zábavnú pyrotechniku, ktorá sa vyznačuje len zanedbateľnou hladinou hluku a kategóriu F4 majú právo využívať iba odborne spôsobilé osoby. To znamená, že všetka zábavná pyrotechnika, ktorú nemožno označiť za takú, ktorá vytvára len zanedbateľnú hladinu hluku a možno ju používať aj bez odbornej spôsobilosti, je predmetnou a teda zakázanou pyrotechnikou v období od 2. januára do 30. decembra kalendárneho roka. Možné ju je predávať, kupovať a tiež používať len v období od 31. decembra kalendárneho roka, do 1.januára nasledovného kalendárneho roka, teda dva dni.

Čo ak by ste chceli takúto pyrotechniku využiť aj mimo týchto dní? Zákon povoľuje aj takúto situáciu, no na použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 možno len na základe písomného súhlasu obce, ktorý vám obec vydá len po obdržaní písomnej žiadosti. V žiadosti musíte okrem iného uviesť čas a miesto využitia takejto pyrotechniky a obec nie je povinná takú žiadosť schváliť.