SK legal shot: December 2018 - 3.vydanie

Dnes vám opäť prinášame krátky prehľad predložených a schválených zákonov. Sledujte pozorne, chystajú sa ďalšie zmeny!

Terézia Polomská 17. 12. 2018 4 min.

Predložené návrhy zákonov

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Cieľom tohto návrhu zákona je vyhlásenie dňa 24. december za rovnocenný štátny sviatok a deň pracovného pokoja tak, ako sú vyhlásené dni 25. a 26. december. Uvedeným návrhom chcú poslanci umožniť pracujúcim mať pracovné voľno počas celého Štedrého dňa, aby mohli prežiť tento sviatok v kruhu svojej rodiny, a zároveň tak poskytne rodičom dostatok času na prípravu štedrovečernej hostiny. Schválením tohto návrhu by sa Slovensko zaradilo k ostatným krajinám Európy, v ktorých je už táto prax zavedená.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii

Predkladatelia návrhu si kladú za cieľ ustanoviť nové úlohy Vojenskej polície, medzi ktoré by mala patriť aj ochrana vozidiel vo vojenských službách, riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území SR a plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, rozšírenie oprávnení vojenského policajta pri zaisťovaní ochrany vojenskej leteckej dopravy a chráneného vojenského objektu.

Definovať sa majú tiež priestupky, sankcie a Vojenská polícia ako vecne príslušný orgán, ktorý ich bude objasňovať, rovnako ako sa má doplniť absentujúca právna úprava stravovania osoby, ktorej bola vojenským policajtom obmedzená osobná sloboda.

Návrh na zmenu Zákona o advokácii

Schválením tohto návrhu zákona by mala byť skrátená dĺžka praxe advokátskeho koncipienta z piatich rokov na tri roky, ako aj zjednodušený prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka či inú právnu prax. Mnohí považujú momentálnu päťročnú prax ako neopodstatnene dlhú, ba až diskriminačnú oproti iným právnickým profesiám či ako neopodstatnenú prekážku v prístupe k výkonu slobodného povolania pre ženy, ktoré chcú po ukončení štúdia na vysokej škole plniť tiež životnú úlohu matky, avšak rozhodnutie v prospech rodiny je tak často na úkor prerušenia praxe advokátskeho koncipienta.

Schválené zákony

Zmena Zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Týmto zákonom bola oblasť koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja presunutá z pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a to z toho dôvodu, že je odstraňovanie regionálnych rozdielov a s tým súvisiaca podpora najmenej rozvinutých okresov úzko spätá s jeho činnosťou. Od 01.01.2019 budú môcť tiež schôdze vlády prebiehať aj s využitím technických prostriedkov na prenos obrazu a zvuku.

Zmena Zákona o ochranných známkach

Dôvodom pre vydanie tohto zákona bola potreba novelizácie zákona o ochranných známkach súvisiaca s povinnosťou transponovať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Tento zákon má za cieľ posilniť inovácie a hospodársky rast uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej EÚ a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty.

Ako príklady je možné uviesť konkrétne ciele ako napr. vytvorenie priestoru klientom registračného úradu (ÚPV SR) pre zápis nových druhov ochranných známok (vrátane nových možností ich vyjadrenia), posilnenie práv majiteľov ochrannej známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom.

Môže sa tak stať, že ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačnete túto známku skutočne používať, alebo ak bolo používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, Úrad na návrh tretej osoby ochrannú známku túto ochrannú známku zruší.

Zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 sa zriaďuje Európska prokuratúra, ako nezávislý orgán Únie, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívne trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom EÚ.

Svoje úlohy by mala začať plniť najskôr 20. novembra 2020 a jej sídlom bude Luxemburg. Jej centrálna úroveň je tvorená kolégiom, stálymi komorami, hlavným európskym prokurátorom a jeho zástupcami, európskymi prokurátormi a administratívnym riaditeľom.

Decentralizovaná úroveň je vytvorená z európskych delegovaných prokurátorov. Z ustanovenia § 1 vyplýva, že tento zákon upravuje predpoklady na výber kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora a postup pri výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora.

Každý členský štát by mal nominovať troch kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora, ktorého vyberie a vymenuje Rada.

Európski prokurátori plnia funkciu styčného bodu a informačného kanálu medzi stálymi komorami a európskymi delegovanými prokurátormi vo svojich členských štátoch pôvodu.V úzkej spolupráci s európskymi delegovanými prokurátormi sledujú vykonávanie úloh Európskej prokuratúry vo svojich členských štátoch.