SK legal shot: December 2019 - 1. vydanie

V dnešnom vydaní Legal shot-u sa dozviete, čo hrozí herniam a kasínam aj vo vašom meste, že poslanci si pripravili kladivo na takmer monopolných vlastníkov zdravotníctva, ale aj to, že od apríla sa zrejme zvýši tolerancia alkoholu u vodičov. Sledujte najčerstvejšie a najzrozumiteľnejšie správy o dianí v Národnej rade s nami, aby vám nič neušlo.

Martina Rievajová 26. 11. 2019 4 min.

Zákaz hazardu aj bez petície

Výrazná zmena čaká v prípade schválenia novely o hazardných hrách mestá, obce, ale v prvom rade majiteľov kasín. Novela má byť riešením pre obyvateľov miest a obcí, ktorí vo svojich oblastiach hazardné hry nechcú.

V súčasnosti je úplný zákaz hazardu v konkrétnej obci podmienený vyjadrením nesúhlasného postoja k hazardu miestnych obyvateľov. Nesúhlas sa vyjadruje prostredníctvom petície. Tú musí v prípade  Bratislavy a Košíc podpísať 15% obyvateľov a v prípade iných obcí 30% obyvateľstva. Predkladatelia návrhu zákona považujú tieto čísla za privysoké. Okrem toho navrhovatelia poukazujú v dôvodovej správe k zákonu, že súdy Slovenskej republiky rozhodujú v týchto veciach obvykle formalisticky a vyžadujú preukázanie  narúšania  verejného poriadku v priamej súvislosti s hazardom.

Po novom budú môcť obce rozhodnúť o zákaze herní a kasín vo svojom obvode aj bez predchádzajúcej petície, postačí na to všeobecné záväzné nariadenie prijaté obecným či mestským zastupiteľstvom.

Okrem tejto veľkej zmeny novela navrhuje aj zvýšenie pokuty za porušenie povinnosti prevádzkovateľa herne  spočívajúcu v prevádzkovaní hazardnej hry bez licencie. Po novom sa výška pokuty bude začínať na 50 000 eur, zatiaľ čo po starom bola prípustná najnižšia pokuta vo výške 20 000 eur.

O novele sa bude rokovať v januári a v prípade schválenia sa môžu majitelia herní začať obávať ich zákazu už od 1.3.2020.

Tolerancia alkoholu u vodiča

Návrhom zmeny zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch sa predkladatelia snažia znížiť tvrdosť uvedených zákonov v oblasti požitia alkoholu vodičom vozidla.

Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré nemajú zákonom ustanovenú žiadnu toleranciu alkoholu v krvi u vodiča. Naproti tomu väčšina západných krajín má ustanovenú toleranciu na 0,5 promile, v niektorých krajinách dokonca ešte vyššiu. Pritom alkohol býva súčasťou aj mnohých nealkoholických produktov, ktoré sú vyrábané na báze kvasenia, a to najmä kyslá kapusta, produkty z ovocia, ale aj med či pečivo.

 Na základe posúdenia preto navrhujú, aby sa na Slovensku stanovila hranica tolerancie alkoholu u vodiča vo výške 0,4 promile, ktorá podľa mnohých štúdií nemá vplyv na schopnosť ovládať motorové vozidlo.

Uvedená hranica tolerancie alkoholu však nebude platiť pre rizikové skupiny vodičov, ktorými sú najmä tie osoby, ktoré sú držiteľmi vodičského preukazu kratšie ako po dobu 24 mesiacov a osoby mladšie ako 21 rokov.

V prípade prijatia tohto návrhu budete môcť byť k sebe trochu zhovievavejší napríklad na veľkonočných oblievačkách, keďže novela by mala nadobudnúť účinnosť už 1.4.2020.

Obmedzenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Konflikt postavenia osoby pôsobiacej vo viacerých oblastiach zdravotníctva sa stal základom pre návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva .

Keďže v prípade oblasti zdravotníctva ide o veľmi citlivú oblasť, je pre predkladateľov návrhu neprípustné, aby osoby vykonávajúce činnosť v oblasti zdravotníctva v jednom sektore, napríklad ako zdravotné poisťovne, mohli vlastniť alebo vplývať aj na inú oblasť zdravotníctva, napr. poskytovanie lekárenskej starostlivosti či poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Preto navrhujú uzákoniť zákaz súbežného výkonu činností v zdravotníctve, pokiaľ ich vykonáva jedna a tá istá osoba, konateľ spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti lekárenskej starostlivosti nebude môcť vykonávať činnosti v oblasti zdravotného poistenia.

Pritom zákaz pôsobiť v regulovaných sektoroch zdravotníctva, ako je zdravotné poistenie, lekárenská starostlivosť či poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa netýka len osôb verejne vyčítateľných z obchodných registrov, ale aj konečných užívateľov výhod takýchto subjektov.

Dohľad nad zakázaným vlastníctvom by mal vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom za porušenie zákazu by mohol subjektu udeliť pokutu vo výške 10 000 eur za každý deň porušenia zákazu.

Predpokladaná účinnosť zákona je naplánovaná na 1.3.2020.