SK legal shot: Február 2020 - 1. vydanie

Dnes vám prinášame druhé špeciálne vydanie Legal shot-u „o čo sme prišli,“ v ktorom sa venujeme návrhom zákonov, ktorých osud sa neskončil publikáciou v Zbierke zákonov, nakoľko neprešli legislatívnym procesom v Národnej rade. V dnešnom vydaní viacej o tom, ako sme prišli o právo rodiča na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení, tvrdšie tresty pre predajcov predávajúcich alkohol mladistvým a možnosti pre vysokoškolákov uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študenta na 40 hodín týždenne.

Martina Rievajová 03. 02. 2020 4 min.

Právo rodiča na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení

Neúspešným návrhom zákona, aj keď sa dostal až do tretieho čítania v Národnej rade, je návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti, ktorý mal pomôcť najmä pracujúcim rodičom.

Cieľom zákona je vložiť do rúk zákonných zástupcov dieťaťa v predškolskom veku, právo, aby takéto dieťa bolo umiestnené do predškolskej starostlivosti, pokiaľ o to majú záujem. Takéto právo by si pritom mohli uplatniť voči obci, ktorá by bola podľa návrhu zákona za zabezpečenie predškolskej starostlivosti zodpovedná. Doteraz sú síce zriaďovateľmi predškolských zariadení obce, avšak nie sú povinné pre každé takéto dieťa starostlivosť zabezpečiť.

Podľa medializovaných informácií, obce a mestá nezriedka zamietnu stovky žiadostí o prijatie detí do materských škôl, s čím sú spojené zvýšené náklady rodičov, ako aj obmedzovanie činnosti v zamestnaní, čím sa znižuje príjem rodiny.

Podľa zmieneného návrhu zákona mali rodičia nadobudnúť istotu, že ich deti budú prijaté do predškolskej starostlivosti medzi tretím a  šiestym rokom veku, a v prípade, ak to z kapacitných problémov nebude možné, tak im bude poskytnutá finančná pomoc vo výške rodičovského príspevku.

Tvrdšie tresty pre osoby predávajúce alkohol mladistvým

Ďalší neúspešný príbeh sa týka novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Novela bola uvedená, ako spôsob ochrany maloletých pred užívaním alkoholických a iných návykových látok.

Ochrana sa mala zabezpečiť sprísnením podmienok pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré alkoholické nápoje mladistvým podávajú. Aj keď je ustanovený zákaz požívania alkoholu maloletými predajcovia len ojedinele preverujú vek zákazníka pri kúpe alkoholických nápojov aj napriek hrozbe pokuty.

Keďže pokuta dostatočne nemotivuje predajcov alkoholických výrobkov kontrolovať vek kupujúceho, tak sa novelou mal zaviesť systém „trikrát a dosť.“ Tento systém mal spočívať v tom, že v prípade, ak počas jedného roka bude tej istej právnickej osobe udelená pokuta za predaj alkoholu mladistvým vo výške 170 eur a viac, na návrh obce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odníme povolenie na predaj alkoholu pokutovanému predajcovi.

Návrh svoju cestu skončil už v prvom čítaní.

Študentská brigáda na 40 hodín týždenne

Úpravou v prospech uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl si mal prejsť aj Zákonník práce. Novelou sa doňho na základe návrhu poslancov mal vložiť nový pracovný čas brigádujúcich študentov.

Momentálne je študent oprávnený vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta v rozmedzí priemerne 20 hodín týždenne. V praxi to vyzerá tak, že keďže študenti majú záujem pracovať viac, tak zamestnávatelia uvádzajú do výkazu práce a pracovného času nepravdivé údaje alebo študentovi navrhnú vyššiu mzdu, ktorú si aj odrobí, hoci v zmluve aj v dokumentácii bude určený nižší časový rozsah. Uvedená legislatíva je preto zbytočná a je nevyhnutná jej úprava.

Navrhovatelia tejto novely si novelu predstavujú tak, že sa rozsah týždenného pracovného času študentov zvýši z 20 hodín na 40 hodín. Nepôjde však o všeobecné zvýšenie rozsahu pracovného času pre všetkých študentov, ale len pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí majú voľnejší program, a teda obmedzovanie pracovného času na 20 hodín týždenne je zbytočné.

Okrem zvýšenia rozsahu pracovného času sa novelou mala zo zákona vypustiť aj podmienka, že dohoda o brigádnickej práci študenta má byť uzatvorená na dobu maximálne 12 mesiacov, čím by sa pomohlo zamestnávateľom pri ich povinnostiach voči sociálnej poisťovni.

Návrh zákona neprešiel ani len prvým čítaním.

Zdroj: NR SR