SK legal shot: Február 2020 - 3. vydanie

V predvolebnom období boli Národnej rade Slovenskej republiky predložené zaujímavé návrhy zákonov, ktoré potešia všetkých občanov. Prezradíme len, že každý z nich nadväzuje na určité finančné zvýhodnenie a týkajú sa veľkého množstva obyvateľstva – s veľkou pravdepodobnosťou aj práve vás. Neváhajte a pozrite sa na výber posledných návrhov zákonov z aktuálneho parlamentného zloženia.

Bc. Magdaléna Karvaiová 17. 02. 2020 2 min.

Zvýšenie prídavku na dieťa

Približne v strede februára bol Národnej rade doručený návrh zákona, ktorým sa mení výška prídavku na dieťa. K dnešnému dňu je výška prídavku 24,95 eura mesačne, pričom za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy sa tento príspevok jednorazovo zvýši o 102,50 eur.

S cieľom poskytnúť rodičov nezaopatrených detí väčšiu finančnú podporu zo strany štátu  predkladatelia navrhovanej novely navrhujú, aby sa výška prídavku na dieťa zvýšila na sumu 50 eur mesačne. Išlo by zatiaľ o najvyššiu sumu prídavku na dieťa, aká bola kedy na Slovensku schválená.

Po diaľniciach zadarmo

Rovnako ako pri prvom návrhu zákona má aj ďalší potešiť peňaženky slovenských občanov. Po rodičoch to budú šoféri!

Vo vládnom návrhu zákona predkladatelia navrhujú zrušenie povinnosti platiť za cestovanie po slovenských diaľniciach. Dôvodom má byť nedostavaná diaľničná sieť, ako aj úmysel predkladateľov zvýšiť disponibilný príjem obyvateľov.

Ak sa návrh schváli, diaľničnú známku už od 1. januára 2021 nebudete potrebovať na žiadnej ceste po Slovensku. Otázkou zostáva, z čoho bude financovaná údržba a prevádzka diaľnic, na ktoré sa momentálne využívajú financie z úhrad elektronických diaľničných známok.

Vianočný príspevok po novom ako 13. dôchodok

Treticu návrhov zákonov uzatvoríme návrhom zameraným rovnako na financie občanov. V tomto predkladatelia navrhujú, aby sa doterajší vianočný príspevok transformoval na 13. dôchodok. Aký teda bude rozdiel?

Vianočný príspevok je podľa aktuálnej právnej úpravy vyplácaný všetkým penzistom, ktorých úhrn dôchodkov nepresiahol sumu 658,50 eur, pričom platilo, že čím má penzista vyšší dôchodok, tým je výška jeho vianočného príspevku nižšia.

V prípade schválenia navrhovanej novely zákona, bude 13. dôchodok  vyplácaný úplne všetkým poberateľom dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou (teda aj tým, ktorých úhrn dôchodkov presahuje sumu 658,50 eur).

Výška 13. dôchodku by podľa návrhu mala byť vždy v priemernej sume daného dôchodku, ktorý penzista poberá, vyčíslenej k 31.12. predchádzajúcemu kalendárnemu roku. Napríklad, ak by išlo o poberateľa starobného dôchodku, jeho 13. dôchodok bude v priemernej výške starobných dôchodkov ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka.