SK legalshot: Január 2019 - 2. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Terézia Polomská 21. 01. 2019 3 min.

Schválené zákony

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

O návrhu tohto zákona sme Vás informovali v Legislatívnych správach: november 4/4 z 26. novembra 2018, a hovorili sme aj o tom, čo by mal tento zákon priniesť.

V akej podobe bol však prijatý 7. decembra 2018? Na základe tohto zákona sa zamestnávateľ skutočne stáva povinným oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza (neplatí to však pre voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy).

V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu hrozí pokuta až do výšky 300 eur. Taktiež bola skrátená periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú a po novom už zamestnávateľ podľa zákonníka práce nesmie zamestnancovi ukladať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok.

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok sú neplatné.

Týmto zákonom bol prijatý aj posledný cieľ, ktorý sme si v skoršom článku spomínali, a to skrátenie lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Možno tak usúdiť, že účel stanovený v návrhoch zákonov bol splnený.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Týmto zákonom bude od 1. februára 2019 posilnená vlastná rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach, a to zrušením doterajšej povinnosti vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa. Dôjde tak k zefektívneniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov, a taktiež k ochrane práv a zákonom chránených záujmov dotknutých osôb. To isté sa týka aj anonymných trestných oznámení. Spomenuté sa dosiahne vložením odseku 3 za odsek 2 v § 62 Trestného poriadku, so znením: ,,Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať ...“.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Aj o návrhu tohto zákona sme Vás informovali už v predošlom období a to v Legislatívnych správach: december 1/4, kde sme hovorili o možnosti vzniku nového útvaru policajného zboru.

Týmto zákonom, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára 2019 s výnimkou niektorých ustanovení nadobúdajúcich účinnosť až od 1. januára 2020, sa zriaďuje Úrad inšpekčnej služby s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Tento úrad riadi riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.

Okrem toho sa v zákone o bankách prelamuje bankové tajomstvo aj vo vzťahu k inšpekčnej službe, nakoľko táto získava oprávnenie požadovať od bánk informácie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti a to v súvislosti s odhaľovaním a vyšetrovaním takejto trestnej činnosti páchanej príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov.

Týmto zákonom sa zavádza aj nový druh štátnej služby a to štátna služba kadeta, ktorej účelom je umožniť už v služobnom pomere získať policajné vzdelanie bezprostredne po získaní úplného stredného vzdelania.