SK legalshot: Január 2019 - 1. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Redakcia 11. 01. 2019 3 min.

Predložené návrhy zákonov

Ústava Slovenskej republiky

Cieľom legislatívneho návrhu predloženého poslancami politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je posilnenie nezávislosti prezidenta Slovenskej republiky od parlamentných politických strán a dôsledné zabezpečenie toho, aby vykonával svoju funkciu slobodne, nestranne a v záujme všetkých občanov Slovenskej republiky.

Poslanci navrhujú aby právo navrhnúť kandidáta na prezidenta SR mali výhradne občania a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi.

Týmto zákonom má tak dôjsť k vylúčeniu možnosti aby kandidáta predložilo popri občanoch aj 15 poslancov NR SR, tak ako je tomu dnes.

Kotlebovci to odôvodňujú tým, že kandidáti na prezidenta tak presadzujú úzke stranícke či politické záujmy poslancov, resp. poslaneckých klubov, ktoré ich navrhli za kandidátov. Túto možnosť menovania označujú ako neodôvodnené privilégium a konanie v rozpore s princípom nezávislosti prezidenta a legitimity jeho úradu danej občanmi Slovenskej republiky.

Zmena zákona 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov

Podľa predloženého návrhu zákona by sa po novom plat poslancov, ako aj ďalších ústavných činiteľov, odvodzoval od výšky aktuálnej minimálnej mzdy v Slovenskej republike.

Poslanecký plat by teda nebol stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy v Slovenskej republike.

Predkladaná novela zákona zároveň ruší vyplácanie „odstupného“ pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu.

Podľa súčasnej legislatívy totiž patrí poslancovi po zániku jeho mandátu plat vo výške 2 – 3 mesiacov v závislosti od času výkonu poslaneckého mandátu. Každý poslanec si musí byť vedomý toho, že poslanecké miesto je časovo ohraničená pozícia na dobu určitú, a preto nárok na odstupné nie je opodstatnený, uvádza dôvodová správa.

Civilný mimosporový poriadok

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok predkladajú (ďalej len ako CMP) do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci PaedDr. Martina Šimkovičová a Peter Marček.

Cieľom legislatívneho návrhu je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania. Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením.

V zmysle ustanovenia § 74 CMP žaloba na obnovu konania nie je prípustná len proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je. Uvedené zákonodarca dôvodil narušením princípu právnej istoty strán, ktorých vec bola právoplatne skončená.

V tomto ustanovení však nie je spomenuté návratové konanie a to i napriek tomu, že hneď v ustanovení § 76 CMP zákonodarca myslel nielen na konania vo veci rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je, ale aj na samotné návratové konanie.

V ustanovení § 76 CMP zákonodarca upravil odlišnosti vo vzťahu k právnej úprave uvedenej v CSP a výslovne vylúčil možnosť podania dovolania v návratových konania.

Uvedené dôvodil potrebou rýchleho rozhodnutia vo veci samej, kedy mimoriadnu úlohu zohráva práve čas a povolenie dovolacieho konania by nesledovalo najlepší záujem dieťaťa, ale naopak by smerovalo k zbytočným prieťahom v konaní. I napriek tomu, že zákonodarca pri kreovaní zákonných ustanovení presne myslel na dôvodnosť nepovolenia dovolania v návratových konaniach, žalobou na obnovu konania sa nezaoberal a túto ponechal neupravenú.

Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky

Platná právna úprava súčasného zákona neupravuje zákaz neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej rovnošaty, identifikačnej karty a definíciu prislúchajúcich priestupkov a sankcií ako dôsledku za porušenie predmetného zákazu.

Cieľom návrhu zákona, je ustanoviť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ustanoviť zákaz smerujúci k zamedzeniu neoprávneného používania označenia ozbrojených síl Slovenskej republiky:

  • na odeve, v písomnom styku,
  • v názve domény webovej stránky a na motorovom vozidle,
  • resp. zákaz smerujúci k zamedzeniu používania vojenskej rovnošaty, ktorou sa preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, a osobnej identifikačnej karty, vrátane ustanovenia sankcií za porušenie týchto zákazov v podobe priestupku.

Prejednávať tieto priestupky bude Vojenská polícia v blokovom konaní.