SK legal shot: Január 2020 - 2. vydanie

Ak ste prišli v 90-tich rokoch o peniaze, kvôli nepoctivému správaniu nebankovky, svitá vám na krajšie časy. Osoby trpiace autizmom či Aspergerom dostanú od júla jednoduchšie finančné príspevky na pohonné látky či hygienu. Sudca, ktorému sa pozastaví funkcia, pretože ohrozuje dobré meno súdnictva, bude dostávať počas prerušenia mzdu vo výške 80% jeho platu. Aj vás zaujíma, aké zákony sa prijímajú a na čo na ich základe máte nárok? Čítajte aj dnešné vydanie Legal shot-u a buďte informovaní.

Martina Rievajová 13. 01. 2020 4 min.

Pozastavenie výkonu sudcu s 80%-ami platu

Novelou zákona o sudcoch a prísediacich sa navrhovatelia rozhodli zjednodušiť spôsob, akým obmedziť sudcov, ktorí ohrozujú dôveryhodnosť súdnictva.

Popri štandardných inštitútoch bude možné dočasne pozastaviť funkciu sudcu v prípade, ak jeho konanie bude vzbudzovať vážne pochybnosti o jeho spôsobilosti zastávať funkciu sudcu, a keď bude robiť zlé meno súdnictvu.

Návrh na dočasné pozastavenie bude môcť podať predseda súdnej rady, minister spravodlivosti a predseda najvyššieho súdu. O takomto návrhu následne rozhodne Súdna rada, a to do 30 dní od podania návrhu. Funkciu sudcu bude možné pozastaviť na obdobie šiestich mesiacov, ktorú  bude možné predĺžiť raz o rovnakú dobu.

Počas takto pozastavenej funkcie bude sudcovi prináležať 80% platu, keďže voči nemu nie je vznesené obvinenie ani sa disciplinárne neprevinil. Ak sa po prerušení sudca vráti do svojej funkcie, platový rozdiel sa mu doplatí. Do funkcie sa však nevráti, ak počas obdobia maximálne 12 mesiacov bude právoplatne odsúdený v trestnom alebo disciplinárnom konaní.

 Závažnosť takéhoto inštitútu spočíva napríklad aj v tom, že voči pozastaveniu funkcie sudcu nie je možné podať odvolanie.

Uvedená novela nadobudla účinnosť dňom jej vyhlásenia, a teda je už účinná.

Zjednodušené získanie príspevkov pre autistov

Od 1.7.2020 vojde do účinnosti novela zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorej sa predkladatelia venujú odstráneniu znevýhodnenia osôb trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom.

Takéto odstránenie alebo prispenie k odstráneniu znevýhodnenia bude spočívať v prvom rade v tom, že sa zjednoduší situácia pre priznanie peňažného príspevku súvisiaceho so zabezpečením motorového vozidla.

Momentálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyžadujú, aby zákonný zástupca predložil doklad o individuálnom študijnom pláne takto postihnutého dieťaťa a aj presný rozpis dní, v ktoré dieťa navštevuje školu. V prípade autistov je takéto určenie obzvlášť problematické, keďže rodičia po dohode s pedagógom berú do úvahy stabilizovaný stav dieťaťa a jeho pripravenosť ísť v konkrétny deň do školy. Po novom by na priznanie takéhoto príspevku malo postačovať predloženie individuálneho študijného plánu.

Obdobný príspevok môže byť priznaný aj na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu alebo s opotrebovaním šatstva či bytového zariadenia, a to nielen v prípade, ak je o osobu s autizmom postarané doma, ale aj v prípade, ak je umiestnená do zariadenia príslušnej starostlivosti.

Do zoznamu duševných porúch a porúch správania sa zavádza pojem Aspergerov syndróm, ktorý popri autizme bude lepšie zastrešovať túto problematiku, a teda osoby postihnuté touto poruchou budú mať obdobný nárok na príspevky a úľavy.

Oklamaní nebankovkami si prídu na svoje

Poslednou z vybraných legislatívnych noviniek je návrh zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov, ktorý je na rozdiel od predchádzajúcich dvoch legislatívnych návrhov len v prvom čítaní, a teda nejde o už prijatý zákon.

Úlohou tohto zákona by podľa dôvodovej správy malo by odčinenie tých ľudí, ktorí prišli o nemalé finančné prostriedky v prospech rôznych nebankoviek, ktoré na Slovensku pôsobili v 90-tych rokoch a na začiatku 21. storočia. Určitý podiel viny na neférovom podnikaní týchto subjektov má podľa predkladateľov aj štát, nakoľko nezabezpečil nevyhnutné právne a ekonomické podmienky, ktoré by obyčajných ľudí chránili. Navyše ešte pred krachom týchto nebankových spoločností, tieto spoločnosti odviedli Slovenskej republike na daniach nemalé čiastky, a teda aj Slovenská republika ťažila z ich nepoctivého správania.

Na odškodnenie by mali nárok tí, ktorí vložili svoje úspory do podnikania nebankoviek, ktoré boli založené do 31.12.2001, a po skončení podnikania či po uskutočnení konkurzu týchto subjektov im nebol vrátený ani len ich podiel.

Maximálna výška podielu, ktorý možno odškodniť je 33 000 eur, pričom sa odškodnenie bude pohybovať do  13 200 eur. Navrhovatelia tohto zákona očakávajú, že takáto právna úprava by sa mohla dotknúť približne 50 000 osôb.

O ďalšom osude tohto návrhu sa bude rokovať v druhej polovici februára.