SK legal shot: Január 2020 - 4. vydanie

Na poslednej schôdzi Národnej rady nebol schválený ani jeden návrh zákona. Za posledné obdobie však bolo navrhovaných viacero zaujímavých noviel, ktoré sa nedostali ani do prvého čítania alebo počas legislatívneho procesu skončili v koši. Keďže si myslíme, že by ste mali vedieť aj to, o aké zmeny zákonov sme prišli, prinášame vám krátky výber neúspešných noviel.

Martina Rievajová 27. 01. 2020 3 min.

Podnikatelia si aj naďalej budú môcť vybrať, komu uhradia faktúru

Jedným z prvých pozmenení zákonov, o ktoré sme prišli, bola novela Obchodného zákonníka, ktorej cieľom bolo zabezpečiť férovejší spôsob vzájomnej úhrady faktúr medzi podnikateľmi. 

Podľa súčasného právneho stavu nejestvuje v zásade predpis, ktorý by podnikateľom určoval, v akom poradí majú plniť svoje peňažné záväzky. Dôsledkom je aj to, že podnikatelia v prvom rade uhradia faktúry väčším spoločnostiam a veriteľom, zatiaľ čo na tých menších, v prípade nižšej platobnej schopnosti podnikateľa, ani neostane.

Predkladatelia preto navrhli, aby boli podnikatelia, tak ako ich ustanovuje Obchodný zákonník, povinní vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy.

Okrem väčšej férovosti pri úhradách faktúr novela mohla prispieť aj k väčšej transparentnosti podnikania a zníženia informačnej asymetrie medzi podnikateľmi a ich dodávateľmi. Uvedené by sa malo zabezpečiť tak, že podnikateľ by bol povinný registrovému súdu oznámiť, v prípade, že sa dostane do omeškania s úhradami faktúr, počet dní po ktoré svoje faktúry neuhradil. Na základe takýchto údajov by dodávatelia mali väčšiu šancu, že sa za dodanie tovaru či poskytnutie služby dočkajú aj odmeny.

Starostov budeme voliť aj naďalej po starom

Ďalšou novelou, ktorá sa nedostala ďalej v legislatívnom procese, bola novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá sa zameriavala na voľby starostov a županov.

Starostovia a župani by sa totižto mali podľa návrhu voliť dvojkolovo, čo znamená, že dvaja najsilnejší kandidáti, ktorí by vzišli z prvého kola by postúpili do kola druhého, ktoré by určilo víťaza volieb.

Dôvodom na zmenu je práve názor odbornej verejnosti, podľa ktorej takýto systém prináša viacero výhod. Jedným z nich je, že dvojkolový systém funguje ako poistka proti antisystémovým či populistickým stranám a kandidátom, ktoré vo väčšine prípadov v druhom kole už nemajú šancu.

Víťaz z druhého kola sa stáva legitímnejším zástancom funkcie, keďže v druhom kole mu voliči odovzdajú viac hlasov, ako získa najsilnejší kandidát z prvého kola. Navyše dvojkolový systém prispieva k redukcii špekulatívneho roztriešťovania hlasov.

Hlavným dôvodom je však znižovať riziko a prekvapenie, ktoré so sebou prináša jednokolový systém v prípade, ak je účasť na voľbách nízka, a teda víťazom sa môže stáť aj kandidát, ktorý by bol veľmi pravdepodobne v druhom kole výrazne porazený.

Na terasách sa bude fajčiť aj naďalej

Poslednou z vybraných neúspešných noviel zákonov, je novela zákona o ochrane nefajčiarov. Problémom, ktorý rieši je to, že súčasné znenie zákona nefajčiarov v gastroprevádzkach nechráni dostatočne.

Ohrozenou skupinou sú práve návštevníci zariadení spoločného stravovania, ktorí najmä v letnom období obľubujú konzumáciu jedál na terasách.  Keďže počas konzumácii jedla tam nefajčiari strávia dlhší čas, sú viac ohrození prísediacimi, ktorí fajčia, ako napríklad na autobusových zástavkách, kde je fajčenie už dávno zakázané.

Novelou jej predkladatelia navrhovali, aby sa zákaz fajčenia rozšíril z vnútorných priestorov reštaurácií, aj na tie vonkajšie, a vôbec všade, kde sa podávajú pokrmy.  Zapáliť by si fajčiari teda museli mimo reštaurácií.

Zdroj: NR SR