SK legal shot: Júl 2019 - 1. vydanie

Poslanci Národnej rady stihli ešte pred letnými prázdnami prijať hneď niekoľko mimoriadne zaujímavých zákonov a my vám prinášame výber z nich. V tomto vydaní Legalshot-u sa dozviete, aké štedré Vianoce budú mať poberatelia dôchodkov, aké zmeny priniesla novela zákona o e-Governmente, ale aj ktoré výpisy už orgánom verejnej správy nemusíte predkladať.

Martina Rievajová 01. 07. 2019 4 min.

Praktický e-Government

Prvou novo-schválenou novinkou v slovenskom právnom poriadku je novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ( zákon o e-Governmente). Išlo o vládny návrh zákona, ktorý sa dotýka pomerne širokého spektra povinností stanovených týmto zákonom, predkladatelia si od neho sľubujú efektívnejší výkon verejnej správy a hlavne vyriešenie niektorých problémov, ktoré tento zákon prinášal do praxe.

Medzi hlavné oblasti, ktorých sa novela dotkla patria:

  • Autentifikácia, v rámci ktorej sa dopĺňajú identifikačné schémy podľa nariadenia EÚ

  • Elektronické schránky z pohľadu doručovania dokumentov. Po novom bude možné začať konanie o neúčinnosť doručenia nielen na návrh vlastníka tejto schránky, ale konanie môže začať aj správca modulu, keď sa o takomto technickom probléme dozvie,

  • Širšie možnosti používanie eID a údajov z verejných registrov aj pre subjekty súkromného práva

  • Ruší sa spoločné podpisovanie rozhodnutí a doložiek právoplatnosti

  • Zefektívnenie komunikácie medzi jednotlivými verejnými registrami.

Okrem zmien v hlavných oblastiach novela prináša možnosť zriadiť si elektronickú schránku aj pre osoby mladšie ako 18 rokov, vychádza to z logiky získavania občianskych preukazov vo veku 15 rokov, teda od tohto veku budú osoby mladšie ako 18 rokov oprávnené zriadiť si elektronickú schránku podľa zákona o e-Governmente  a využívať všetky možnosti, ktoré prináša.

Zákon nadobúda účinnosť 1.7.2019, avšak niektoré ustanovenia sú účinné už dňom vyhlásenia.

Štedrejšie Vianoce pre dôchodcov

Na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Národná rada prijala zmenu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, na základe ktorého si mnohí dôchodcovia výrazne polepšia.

Novela prináša rozšírenie počtu osôb, ktorým vznikne nárok na výplatu vianočného príspevku. Po starom mali na vianočný príspevok nárok osoby, ktorých dôchodok predstavoval sumu vo výške najviac 60 % priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok, po novom ide o osoby, ktoré poberajú dôchodok vo výške 65% priemernej mzdy.

Okrem rozšírenia počtu poberateľov sa zvyšuje aj samotný vianočný príspevok. Po starom bol hradený vo výške 87, 26€, novela zavádza výšku vianočného príspevku vo výške 200€ pre osoby, ktorých dôchodok alebo súhrn dôchodkov je najviac v sume životného minima s tým, že zavádza nové vzorce pre výpočet vianočného príspevku v prípade, ak súhrn dôchodkov nárokujúcej si osoby presahuje sumu životného minima, ale nepresahuje dvojnásobok tejto sumy, a v tretej kategórii sa zavádza vzorec pre osoby, ktorých súhrn dôchodkov predstavuje sumu vyššiu ako dvojnásobok hodnoty životného minima.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1.9.2019, teda poberatelia dôchodku sa na už tento rok môžu tešiť na štedrejšie Vianoce.

Koniec predkladania výpisov z verejných registrov

Posledným z trojice vybraných schválených zákonov je vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Návrh zákona reaguje na už nie celkom odôvodnenú povinnosť fyzických, ale aj právnických osôb v konaniach s orgánmi verejnej správy sa stále preukazovať prostredníctvom výpisov a potvrdení orgánom verejnej moci napriek tomu, že tieto údaje sa nachádzajú v informačných systémoch verejnej správy.

Novoprijatý zákon zavádza systém „jedenkrát a dosť“, v rámci ktorého sa predkladatelia snažia o odstránenie nadmernej administratívnej záťaže. Na základe princípu sa rozšíri množstvo údajov vo verejných registroch a akonáhle sa údaje stanú súčasťou verejného registra už nebude potrebné, aby sa právnické či fyzické osoby preukazovali výpismi z týchto registrov. Pôjde najmä o údaje ako: potvrdenie o daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, potvrdenie o návšteve školy a výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.

Potvrdenia o návšteve školy nebude potrebné prekladať k 1.9.2019 a výpisy a potvrdenia o daňových a iných nedoplatkoch nebudú potrebné k 1.12.2019.