SK legalshot: Júl 2019 - 2. vydanie

Aj počas prázdninových dní vám prinášame súhrn najčerstvejších zmien z hradného vŕšku. V dnešnom zhrnutí sa dozviete, ako štát odmení medailových športovcov, že mladomanželia za zmenu dokladov už viac neplatia a aj to, kedy bude musieť škôlkar opakovať ročník. Čítajte a udržujte krok s legislatívnymi zmenami!

Martina Rievajová 08. 07. 2019 3 min.

Povinná predškolská dochádzka

Na začiatku prázdnin bol Národnou radou prijatý zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní a s ním aj povinná školská dochádzka.

Návrh zákona, ktorá bol doručený národnej rade už v apríli zavádza model povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole už pre 5 ročné deti, čím sa dopĺňa povinná školská dochádzka. Z pôvodných 10 rokov povinnej školskej dochádzka sa jej dĺžka zvyšuje na 11 rokov, pričom jej trvanie v materskej škole je určené po dobu jedného školského roku.

Okrem predĺženia dochádzky sa zavádza aj možnosť opakovania predprimárneho vzdelávania, to znamená, že ak dieťa staršie ako 5 rokov po jednom roku strávenom v materskej škole nebude spôsobilé na to, aby nastúpilo na základnú školu, riaditeľka materskej školy môže rozhodnúť o opakovaní tohto ročníka. Touto novinkou sa rušia „nulté“ a „prípravné“ ročníky na základných školách či „odklady začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.“ Povinná dochádzka pozostáva z pravidelnej dennej dochádzky v pracovných dňoch a to v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.

Zákon nadobúda účinnosť od 1.9.2020.

Finančné odľahčenie novomanželov

Ďalším novoprijatým zákonom je novela zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktoré cielia najmä na novomanželské peňaženky.

Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša je oslobodenie manželov od správnych a súdnych poplatkov, ktoré bezprostredne súvisia s uzatvorením manželstva a následne zmenou priezviska jedného z manželov z dôvodu uzatvorenia manželstvo.

Teda všetky doklady, o ktoré požiada novomanžel alebo novomanželka z dôvodu zmeny priezviska, budú vydané bezplatne. Táto zmena sa bude týkať len žiadostí o vydanie dokladov, ktoré boli doručené na príslušné úrady a súdy od 30.6.2019.  Ak ste žiadosť o vydanie nových dokladov zaslali skôr, budú podliehať poplatkovej povinnosti.

Zmena odmien pre športovcov

Novinkou  v našom právnom systéme je prijatie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti. Po vzore okolitých krajín ako napríklad Maďarska či Poľskej republiky, bol na pôde Národnej rady prijatý zákon, ktorého cieľom je odmeňovanie mimoriadnych športových výkonov a reprezentácie Slovenska v medzinárodných športových súťažiach. Táto novinka by mala priaznivo pôsobiť aj na rozširovanie záujmu o športové aktivity medzi mladými ľuďmi.

Na základe nového zákona má na príspevok nárok osoba, ktorá reprezentovala Slovensko na vybraných športových podujatiach, ako napríklad na letných či zimných olympijských hrách organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, olympijské hry organizované Medzinárodným paraolympijským výborom a ďalšie. Okrem samotnej účasti na vymenovaných športových súťažiach bude musieť osoba splniť aj predpoklady  ako štátne občianstvo Slovenskej republiky, vek nad 35 rokov, bezúhonnosť a ďalšie na to, aby mala nárok na zmienený príspevok.

Samotný príspevok sa  bude určovať ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky v roku, v ktorom oprávnená osoba podá o takýto príspevok žiadosť . V prípade zlatej medaily pôjde o jeden násobok takejto mzdy, v prípade striebornej, 0, 75 násobok a pod.

Športovci, ktorí spĺňajú zákonné kritériá si o príspevok môžu žiadať od začiatku budúceho kalendárneho roka, kedy zákon nadobudne účinnosť.