SK legalshot: Jún 2019 - 1. vydanie

Posledný májový týždeň bol bohatý na návrhy zákonov, z ktorých mnohé sa niesli v duchu doznievajúcej volebnej atmosféry. V dnešnom Legalshot-e sme si pre vás pripravili návrhy zákonov, ktoré budú znamenať možnosť využívania volebného práva aj Slovákmi v zahraničí, povinného zverejňovania zápisníc z volebných komisií, ale aj tvrdšie sankcie pre tých, ktorí predávajú alkoholické nápoje neplnoletým. Čítajte a dozviete sa viac.

Martina Rievajová 03. 06. 2019 4 min.

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Prvým návrhom zákona je novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva  predložená Národnej rade skupinou poslancov. Jej cieľom je rozšírenie uplatnenia práva voliť.

Novela prichádza ako riešenie čoraz globalizovanejšieho sveta, v ktorom je bežné, že najmä mladí ľudia majú miesto svojho pobytu v iných členských štátoch, napriek tomu javia záujem o slovenské dianie, ku ktorému chcú prispievať. Problém, ktorí predkladatelia vidia v súčasnom výkone volebného práva je ten, že občania Slovenskej republiky nemajú možnosť voliť v niektorých typoch volieb zo zahraničia, čo znižuje ich právo voliť si svojho zástupcu v slobodných voľbách.

Ako riešenie tejto situácie predkladatelia ponúkajú možnosť vytvárať volebné okrsky aj mimo územia Slovenskej republiky, v ktorých si budú môcť Slováci žijúci v zahraničí uplatniť svoje volebné právo osobne. Pre tento účel sa vytvorí zvláštny zoznam voličov, do ktorého sa zapíšu voliči, ktorí  majú záujem voliť v cudzine, rovnako sa vytvorí kontrolný zoznam voličov, aby bolo možné predchádzať duplicite hlasovania.

Okrem osobnej voľby vo volebnom okrsku vytvorenom mimo územia Slovenskej republiky, budú mať Slováci žijúci v zahraničí možnosť voliť aj poštou, prostredníctvom ktorej zašlú zásielku na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý tieto zásielky doručí Ministerstvu vnútra.

Nový spôsob volieb by sa mal týkať volieb do Národnej rady, Európskeho parlamentu, prezidentských volieb ale aj ľudového hlasovania.

Podľa dátumu navrhovanej účinnosti, ktorý je stanovený v návrhu na 1.10.2019 by občania Slovenskej republiky mohli voliť zo zahraničia už do volieb do Národnej rady, ktoré sa budú konať v marci 2020.

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ďalším volebne motivovaným návrhom zákona je novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne poslancov Národnej rady za stranu Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko. Novelou by sa mala zvýšiť transparentnosť a možnosť kontroly výsledkov volieb.

Navrhovatelia v tomto návrhu zákona reagujú na súčasnú situáciu, v ktorej žiadny zákon neustanovuje povinnosť obciam, okresným úradom ani Ministerstvu vnútra SR zverejňovať zápisnice o výsledku volieb, a tak to niektoré obce robia len dobrovoľne. Týmto je porušené právo každého občana na informácie z tejto oblasti.

V návrhu sa ustanovuje obciam povinnosť, aby na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli zverejnili zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch na území obce. Obdobné povinnosti novela zavádza aj pre okresné úrady a štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

Posledným, už nevolebným, návrhom zákona, je novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.  Novela bola predložená poslancami Národnej rady na čele s Borisom Kollárom.

Cieľom návrhu zákona je chrániť maloleté osoby pred požívaním alkoholických a návykových látok, a to sprísnením podmienok pre právnické a fyzické osoby, ktoré maloletým osobám tieto látky predávajú.

Momentálne tento zákon obsahuje jednoznačný zákaz predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, avšak, jedinou sankciou, ktorú tento zákon stanovuje je pokuta, ktorú možno uložiť aj opakovane. Žiadny prísnejší trest takýmto predajcom nehrozí.

Predkladatelia zákona preto navrhujú zaviesť režim trikrát a dosť aj v prípade pokutovania predajcov. V praxi by to malo vyzerať tak, že ak obec takémuto predajcovi uložila pokutu za predaj alkoholických nápojov mladistvým vo výške 170 eur a viac v období jedného roka, tak obec by mala mať právomoc podať návrh na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby takémuto predajcovi odňalo povolenie na predaj alkoholu. Od tohto kroku si navrhovatelia sľubujú zvýšenie motivácie pre predajcov, kontrolovať vek mladistvých, ktorým predávajú alkoholické či omamné látky.