SK legal shot: Jún 2019 - 2. vydanie

Tak, ako každý týždeň, Vám aj dnes prinášame prehľad najzaujímavejších návrhov zákonov, ktoré boli predložené NR SR. Buďte v obraze a sledujte pravidelne náš Legal shot, ktorý obsahuje tie najaktuálnejšie informácie.

Bc. Magdaléna Karvaiová 09. 06. 2019 3 min.

Do 15. roku života bez dlhov

Predkladatelia zákona, ktorým by sa menil zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, sa vo svojom návrhu zamerali na myšlienku, podľa ktorej by mali mať mladiství právo dosiahnuť vek pätnásť rokov bez dlhov. Zastávajú totiž názor, že do roku 15. roka života dieťaťa, zohrávajú v jeho živote veľkú úlohu jeho rodičia, alebo iný dospelí zákonní zástupcovia, ktorí formujú jeho osobnosť, rovnako ako v iných oblastiach aj v hospodárení. Tieto dospelé osoby by mali dieťa oboznámiť so základnými pravidlami hospodárenia, a preto je podľa navrhovateľov správne, aby boli tieto osoby do času dosiahnutia 15. roku života zodpovedné za peňažné záväzky detí, ktoré sú im zverené.

V prípade prechodu dlhu na zákonného zástupcu by bol tento oprávnený uspokojiť dlh z majetku dieťaťa, ktoré nadobudlo napríklad dedením. Ak dieťa majetok nemá, je povinná osoba povinná uhradiť záväzok z vlastných prostriedkov.

Vek 15 rokov predkladatelia zvolili z dôvodu, že od tohto roku si mladiství vedia zaobstarať aj vlastné príjmy, teda vlastné prostriedky k hradeniu dlhov a v takomto prípade by nepovažovali za spravodlivé, aby aj za takúto osobu musel byť zákonný zástupca zodpovedný v tak vysokej miere. 

Priezviská oboch rodičov

Ďalší návrh zákona reaguje na aktuálnu legislatívnu medzeru, na ktorú upozornila už aj Verejná ochrankyňa práv. Navrhovaný zákon by riešil situáciu, kedy dieťa narodené v inom štáte získa priezviská oboch rodičov, no na Slovensku mu nebudú obe priezviská uznané. Dôvodom je, že podľa slovenského práva, nesie dieťa nezosobášených rodičov priezvisko len jedného z nich.

Judikatúra Súdneho dvora hovorí, že vnútroštátne právo členského štátu, ktorého je fyzická osoba občanom, nesmie nútiť túto osobu mať a používať iné meno než meno, ktoré mu bolo uznané v členskom štáte narodenia a bydliska. Podľa Súdneho dvora sa totiž jedná o prekážku vo výkone práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členského štátu.

Návrh zákona preto mení aktuálnu úpravu na znenie, ktoré povoľuje nezosobášeným rodičom dieťaťa určiť mu na základe vzájomnej dohody priezvisko oboch rodičov.

Prísnejšie pravidlá pre riaditeľov škôl

V poradí tretím návrhom zákona z dnešného vydania Legal shot-u je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto návrhom sa predkladatelia snažia zaviesť prísnejšie pravidlá na obsadenie pozície riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Prvou zmenou, ktorú predkladaný zákon navrhuje, je obmedziť funkčné obdobie riaditeľa školy na maximálne tri po sebe nasledujúce roky.

V rovnakom duchu sa berie aj druhá navrhovaná zmena, ktorá spočíva v zavedení povinnosti získania vyššieho počtu hlasov výberovej komisie, ktorou je rada školy, v prípade, ak sa tá istá osoba má stať riaditeľom školy už v treťom po sebe nasledujúcom funkčnom období.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabrániť obsadeniu funkcie riaditeľa tou istou osobou na neobmedzený počet funkčných období, v dôsledku čoho by táto osoba mohla časom sledovať viac vlastné ciele, než ciele školy alebo školského zariadenia.