SK legalshot: Máj 2019 - 1. vydanie

Posledné obdobie bolo bohaté na poslanecké návrhy zákonov, a preto vám prinášame výber z nich, aby ste boli vždy o krok vpred. Dnes sa dočítate, že onedlho vás môže sobášiť aj poslanec Národnej rady, kedy môžete spievať cudziu štátnu hymnu či ako dlho je platný váš podpis na petícii za referendum.

Redakcia 06. 05. 2019 3 min.

Sobášený poslancom národnej rady? Už čoskoro.

18.4.2019 bol Národnej rade predložený skupinou poslancov na čele s Ľubomírom Galkom návrh novely zákona o rodine, ktorého cieľom je rozšírenie počtu osôb, ktoré môžu vykonávať sobášny akt.

V súčasnosti môžu snúbenci uzavrieť manželstvo buď pred orgánom cirkvi alebo pred matričným úradom. Pred matričným úradom, ktorý je určený pre obvod, kde má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt, môže snúbencov oddať starosta, primátor a poverený poslanec obecného alebo mestského zastupiteľstva.

Práve v tomto bode má dôjsť podľa novely k zmene, podľa ktorej by mohol sobášny obrad vykonať aj poslanec Národnej rady, a to na území celej Slovenskej republiky.

Navrhovatelia odôvodňujú tento postup práve spoločenskou objednávkou, kedy občania častokrát vidia, že je sobášny obrad vykonávaný poslancami Národnej rady, ktorí avšak sobášia z titulu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, a preto požadujú, aby ich obrad vykonal iný poslanec Národnej rady, ktorému však takéto oprávnenie neprináleží.

Na základe novely by každý poslanec Národnej rady mohol vykonávať sobášny obrad na celom území Slovenskej republiky bez nároku na odmenu.

Kedy možno spievať hymnu cudzieho štátu?

Návrh novely zákona o štátnych symboloch bol Národnej rade doručený skupinou poslancov na čele s Tiborom Bastrnákom, ktorého cieľom je okrem iného upresniť hranie a spievanie štátnej hymny iného štátu.

Novelou zákona sa upravuje, že za ustanovenie v § 13 ods. 2 zákona o štátnych symboloch :

„Štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru; štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia,“

sa vkladá veta, že „predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať a spievať štátnu hymnu iného štátu.“

Novela prináša aj zvýšenie pokuty, ktorú môže okresný úrad uložiť v prípade porušenia povinností, ako napríklad zákazu nedôstojného použitia štátneho symbolu či štátnej vlajky, a to z pôvodnej sumy 6638 eur na sumu 7000 eur.

Podpisy na petícií pre vyhlásenia referenda budú platné len 6 mesiacov

Posledným navrhovaným zákonom z dnešného vydania Legal shot, je novela zákona o petičnom práve z dielne poslancov Národnej rady vedených Martinom Klusom.

Cieľom návrhu zákona je zaviesť pravidlo, podľa ktorého budú podpisy na podpisových hárkoch pod petíciou, ktorou sa žiada vyhlásenie referenda v určitej otázke, použiteľné len 6 mesiacov od začiatku zbierania podpisov. Do konca tejto lehoty musia byť podpisy odovzdané príslušnému  orgánu, inak strácajú platnosť. Predkladatelia upozorňujú, že táto zmena sa bude týkať výsostne petícií za účelom vyhlásenia referenda, a teda bežné petície nebudú zaťažené touto exspiráciou platnosti podpisov.

Dôvodom takéhoto kroku predkladateľov je práve momentálna situácia, ktorá umožňuje zbierať podpisy pre referendum aj desaťročia, tým pádom sa v petičných hárkoch nachádzajú aj podpisy mŕtvych osôb, ktoré nie je možné overiť, navyše počas dlhého obdobia zberu podpisov podpísaní občania menia svoje politické názory a mení sa aj spoločenská situácia, a teda ich takto zozbierané podpisy nevyjadrujú ich vôľu a potreby. Zmienené dôvody oslabujú účel referenda, a preto predkladatelia navrhujú zmenu vo forme zmienenej novely.