SK legalshot: Máj 2019 - 2. vydanie

Aj v dnešnom vydaní Legalshot-u vám prinášame najhorúcejšie legislatívne novinky. Bude sa môcť pacient konečne domôcť náhrady školy od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? Zapíše obchodný register váš návrh už do 24 hodín, či dokonca máte aj vy nárok na príspevok na vášho prváčika? Čítajte, aby ste vedeli viac.

Martina Rievajová 13. 05. 2019 4 min.

Zápis do obchodného registra či katastra do 24 hodín? Áno, ale drahšie.

Skupina poslancov Národnej rady na čele s Ľubomírom Galkom predložila dva návrhy zákonov so spoločným cieľom, a tým je umožnenie zrýchleného konania vo verejných registroch, akým je napríklad Obchodný register SR alebo kataster nehnuteľnosti. Ide o novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestovzákona o správnych poplatkoch.

Čo sa týka Obchodného registra, tak novela umožní navrhovateľovi voľbu zrýchleného zápisu alebo zápisu zmien zapísaných údajov za stanovený poplatok už do 24 hodín od doručenia návrhu.  Samotné výšky poplatkov sa líšia v závislosti od druhu obchodnej spoločnosti. Napríklad za urýchlené konanie do 24 hodín v prípade zápisu akciovej spoločnosti zaplatí navrhovateľ 3 000 eur, zatiaľ čo pri zápise inej právnickej osoby 1 200 €.

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa zavedie možnosť požiadať o zrýchlený zápis povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra v lehote 5 dní, a to za poplatok 132€, dokonca do 24 hodín za dvojnásobok, a teda 264€. Ide teda o výrazné zrýchlenie procesu, ktorý je súčasne nastavený na lehotu 30 dní pri zaplatení správneho poplatku vo výške 66€., v prípade súčasného zrýchleného konania sa lehota skracuje na 15 dní za poplatok 266€. Elektronické vklady budú aj naďalej zvýhodnené polovičnou sadzbou výšky poplatku.

Od tohto kroku si predkladatelia sľubujú zmiernenie dlhej čakacej doby, ale najmä zníženie korupčného správania tým, že sa eliminujú prípadné úvahy poskytovať niekomu úplatok za individuálne „zrýchlenie vybavenia veci.“

Pacient v postavení spotrebiteľa

Ďalším predloženým návrhom zákona je novela Civilného sporového poriadku, ktorú predkladá skupina poslancov vedená Adrianou Pčolinskou a Borisom Kollárom. Novela by mala zabezpečiť zlepšenie procesného postavenia pacienta v konaní o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V predkladaní návrhu sa poslanci odvolávajú na nerovné postavenie pacienta vo vzťahu k  poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktoré by malo byť pripodobnené k postaveniu zamestnanca či spotrebiteľa, teda slabšej strany sporu. Tým, že pacientovi takéto postavenie súčasne priznané nie je, tým pádom nemôže požívať zvýšenú ochranu, rovnako je ukrátený aj o ex offo povinnosť súdu vykonať dôkazy aj bez návrhov strán sporu, či o oslobodenie od súdneho poplatku.

Zmena, ktorú návrh prináša spočíva napríklad aj v  presnom určení miestnej príslušnosti súdov v konaní o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Príslušnými súdmi na konanie v tejto veci by mali byť Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a Okresný súd Košice.

Ďalšou zmenou je povinnosť súdu riadne poučiť pacienta o jeho právach, ale aj samostatne obstarať a vykonať dôkazy, ktoré pacient ako žalobca nenavrhol, či dokonca právo žalobcu predkladať dôkazy až do samotného vyhlásenia rozhodnutia súdu vo veci samej, čím sa upúšťa od sudcovskej a zákonnej koncentrácii konania.

Nemalou zmenou je v zmysle návrhu je aj oslobodenie zmieneného konania od súdnych poplatkov.

Príspevok 100€ pri nástupe prváka do školy

Dnešný výber noviniek spomedzi návrhov zákonov zakončuje návrh novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý bol predložený poslancami Národnej rady vedených Alenou Bašistovou a Jurajom Blanárom. Účelom tohto návrhu je jednorazovo odbremeniť peňaženku rodičov budúcich prváčikov.

Návrh spočíva v jednorazovom zvýšení prídavku na dieťa o 100€ za ten kalendárny mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Prekladatelia sledujú záujmy dieťaťa a chcú dosiahnuť, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku malo zabezpečené základné školské potreby. Toto zvýhodnenie by sa malo týkať aj detí, ktoré nastupujú na základnú školu v zahraničí, v takomto prípade im bude zvýšený prídavok priznaní po preukázaní nastúpenia do daného školského zariadenia za osobitých podmienok.

V prípade schválenie tohto návrhu zákona by sa rodičia budúcich prváčikov mohli tešiť na zvýšené prídavky na dieťa už v októbri roka 2019.