SK legalshot: Máj 2019 - 3. vydanie

V dnešnom vydaní Legalshot-u prinášame výber čerstvo schválených zákonov aj s dátumami ich účinnosti. Aké zmeny pre akcionárov prináša novela obchodného zákonníka, dokedy si kúpite ešte na pumpe papierovú diaľničnú známku či fintu, ako získať výhodnú pôžičku len preto, že študujete vo svojom odbore, to sú témy, o ktorých sa oplatí vedieť viac a najmä medzi prvými.

Martina Rievajová 21. 05. 2019 3 min.

Chcete výhodnú pôžičku? Študujte nedostatkové povolanie

Prvým z výberu zákonov prijatých na pôde Národnej rady je  novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý bol predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Od prijatia tohto zákona sa sľubuje zatraktívnenie štúdia v odvetviach, kde je momentálne nedostatok študentov, ale najmä pracovníkov.

Túto situáciu v „nedostatkových regulovaných odvetviach,“ ako ich zákon nazýva, plánuje Ministerstvo vyriešiť aj tzv. stabilizačnými pôžičkami. V praxi by to malo vyzerať tak, že každoročne Ministerstvo spolu s inými inštitúciami vytvorí zoznam nedostatkových povolaní  a študentom, ktorí študujú v odboroch, ktorých cieľom je poskytnúť vzdelanie na výkon týchto povolaní umožní získať stabilizačnú pôžičku. Túto budú môcť získať už na začiatku štúdia a ak po vyštudovaní ostanú pracovať v danom odvetví na Slovensku výrazne sa im zníži ešte nesplatená časť istiny.

Aj keď zákon konkrétne čísla neuvádza, tak výška istiny by sa mala pomerne krátiť každý ďalší rok výkonu daného povolania. Pôžička sa bude poskytovať na maximálne 10 rokov, v prípade odôvodnenej žiadosti o predĺženie na maximálne 20 rokov.

Zákon nadobúda účinnosť už 1.6.2019, teda už od budúceho školského roka bude možné žiadať o stabilizačné pôžičky.

Koniec papierovým diaľničným známkam

Ďalšou prijatou novela sa pozmeňuje zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Cieľom novely je prispôsobenie výberu mýta aplikačnej praxi a aj snaha o vyššiu mieru elektronizácie a ekológie.

Jednou zo zmien, ktorú zákon prináša je zaradenie elektromobilov, keďže nemajú emisnú triedu,  do najekologickejšej mýtnej sadzby, s čím je spojená výrazne nižšia úhrada mýta.

Ceny mýta sa po novom už nebudú každý rok upravovať na základe indexu spotrebiteľských cien, predpoklad je, že by mali byť na najbližšie roky stanovené fixne. Príjemnou zmenou je znížene sadzby pokuty v rozkazom konaní, teda ak neuhradíte hodnotu mýta už nezaplatí na pokute 1500€, ale 1050€.

Okrem iného novela vypúšťa aj možnosť používať papierovú diaľničnú známku, už si ju bude možné zakúpiť len elektronicky.

Zákon nadobudne účinnosť 1.7.2019.

Úprava v prospech akcionára

Posledný z vybratých schválených zákon, je pozmeňujúci návrh Obchodného zákonníka. Novelou sa Ministerstvo spravodlivosti pokúša podnietiť záujem akcionárov o dianie v spoločnosti, do ktorých investovali.

Novela pôsobí na zapojenie akcionárov do rozhodovania v spoločnostiach hneď niekoľkými procesmi. Jednak prináša zlepšenie sprostredkovania informácií až po konečného akcionára v rámci verejných akciových spoločností.  Mení spôsob odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti s tým, aby sa akcionári vo väčšej miere podieľali na  rozhodovaní o tomto odmeňovaní. V neposlednom rade novela prináša lepšiu informovanosť akcionárov o významných obchodných transakciách spoločností, ktoré majú významný vplyv na ich akcie.

Zákonom sa zavádzajú postupy, aby si každý akcionár po verejnom zhromaždení, na ktorom hlasoval, mohol overiť či bol jeho hlas započítaný a ak áno, či bol započítaný správne. Tieto informácie budú zverejnené na webovom sídle spoločnosti, toto bude povinné pre všetky verejné akciové spoločností a dobrovoľné pre súkromné akciové spoločnosti.

Novela upravuje aj významné obchodné transakcie v súvislosti so spriaznenými osobami. O akýchto transakciách, ktoré predstavujú aspoň 10% základného imania verejnej akciovej spoločnosti, bude rozhodovať výhradne valné zhromaždenie, na ktorom nesmie byť prítomná spriaznená osoba, ktorá je subjektom tejto transakcie.

Ide o komplexnú novelu Obchodného zákonníka, ktorá prináša plno ďalších zmien a nadobúda účinnosť 1.7.2019.