SK legalshot: Máj 2019 - 4. vydanie

V dnešnom, už štvrtom májovom vydaní Legal shot-u, Vás oboznámime s novými zaujímavými návrhmi zákonov, ktoré boli predložené Národnej rade Slovenskej republiky. Koniec chovu zvierat na kožušiny, príspevok pre zamestnaných otcov a nová povinnosť pre obce – zistite o týchto témach viac.

Bc. Magdaléna Karvaiová 28. 05. 2019 3 min.

Koniec kožušinovým farmám?

Včera, 27.05.2019, bol do Národnej rady SR doručený návrh zákona, ktorým by sa menil zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto navrhovaného zákona je zákaz vzniku kožušinových fariem na Slovensku, keďže momentálna právna úprava umožňuje chov zvierat výhradne za účelom získania kožušín. Navrhovaná právna úprava už funguje aj v Českej republike, Holandsku alebo aj v Spojenom kráľovstve, a teda sú tam takéto farmy zakázané.

Navrhovateľka má za to, že podľa záberov zo slovenskej kožušinovej farmy, tam zvieratá nemajú vhodné životné podmienky. Svoj návrh odôvodňuje následne jednak odbornými výhradami voči takému chovu, ako aj etickými.

Medzi odborné výhrady patrí napríklad skutočnosť, že zvieratá, ktoré sú chované za účelom získania kožušín nie sú domestikovanými zvieratami, a preto im prostredie na farmách nie je vôbec blízke. Tieto zvieratá tam nemajú priestor k pohybu, šplhaniu a iným im prirodzeným aktivitám, čo sa následne prejavuje aj na ich správaní, vo forme vysokej mortality alebo výskytom stereotypného správania.

Príspevok aj pre zamestnaných otcov

Návrh zákona reaguje na právnu prax, ktorá bola zavedená rozhodovacou činnosťou Sociálnej poisťovne, kedy nepriznala materské v prípade, ak starostlivosť o dieťa prevzala iná osoba, napríklad otec. Názor Sociálnej poisťovne bol, že otec nemôže zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa v prípade, ak má súčasne aj iný príjem, teda že popri starostlivosti vykonáva nejaký druh práce.

Navrhovatelia zákona sú toho názoru, že by otcovia detí do troch rokov mali mať možnosť zvýšiť si okrem dávky od štátu príjem aj z iného zdroja, pričom to nemusí nevyhnutne znamenať oslabenie kvality starostlivosti o dieťa. Ďalej uvádzajú, že takáto zmena bude pozitívne pôsobiť na zosúladenie pracovného a súkromného života rodín s malými deťmi a tiež na ich sociálny status v spoločnosti.

Povinnosť obce zabezpečiť predškolskú starostlivosť

V ďalšom návrhu zákona predkladateľ reaguje na aktuálny, negatívny stav v obciach po celom Slovensku. Neprijímanie detí do predškolských zariadení sa stalo už bežnou praxou, pričom počet neuspokojených žiadostí predstavuje celkovo približne 7 000. Predkladateľ dáva do popredia fakt, že v prípade, ak predškolské zariadenie neprijme žiadosť rodiča o umiestnenie jeho dieťaťa do tohto zariadenia, je rodič povinný po neurčitú dobu obmedzovať svoju činnosť v zamestnaní.

Návrh zákona spočíva v priznaní práva rodičom detí, aby bolo v prípade záujmu ich dieťa umiestnené do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, a povinnosť obcí takéto právo rodičov zabezpečiť. Toto právo bude prislúchať rodičom detí od troch rokov, až do začiatku ich školskej dochádzky.

Obce budú povinné zabezpečiť miesto pre deti v materských školách alebo detských skupinách, v opačnom prípade budú povinné poskytnúť rodičom finančnú náhradu vo výške rodičovského príspevku.