SK legal shot: Marec 2019 - 1. vydanie

Dnes Vám znovu prinášame prehľad nových návrhov zákonov.

Bc. Magdaléna Karvaiová 05. 03. 2019 3 min.

Novomanželia budú onedlho možno oslobodení od poplatkov

Dňa 18.02.2019 bol doručený návrh poslancov Národnej rady SR Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým by sa menili rovno dva zákony a to zákon o správnych poplatkoch a zákon o súdnych poplatkoch.

Predmetom tohto návrhu je čo najviac eliminovať finančnú záťaž novomanželov, ktorá vyplýva z momentálnej platnej legislatívy.

Novomanželia sú momentálne povinní uhradiť viacero poplatkov viažucich sa na úkony spojené s vydaním nových dokladov. V prípade, ak sa po uzavretí manželstva zmení priezvisko jedného z manželov, vznikne mu povinnosť aktualizovať svoje doklady, v ktorých figuruje rodné priezvisko.

O aké poplatky ide?

Vždy sa jedná minimálne o podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, čo predstavuje povinnosť zaplatiť správny poplatok vo výške 4,50 €. Vzhľadom na konkrétny prípad môže byť správnych poplatkov omnoho viac, pričom sa jedná najčastejšie o poplatky za nasledovné úkony:

  • za vydanie cestovného pasu - 33,00 €,

  • za žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu - 16,50 €,

  • za vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu – 6,50 €,

  • za vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu - 6,00 €,

  • za vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch – 6,00 €,

  • za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení – 3,00 €.

V niektorých prípadoch sa teda poplatky môžu vyšplhať do celkovej výšky viac ako 75 €, čo predstavuje finančnú záťaž pre manželov.

Cieľom novej právnej úpravy je podpora rodín ako aj pozitívna motivácia k otázke uzatvárania manželstva.  

Eliminácia plastov vo forme nového návrhu zákona

Schválením nového návrhu zákona by malo vzniknúť obmedzenie orgánov a organizácií v štátnej správe, ktoré by malo pozitívne vplývať na životné prostredie a eliminovať produkciu plastového ale aj iného odpadu.

Obmedzenia by boli rovno dve, pričom prvým opatrením by bolo zaviazanie orgánov a organizácií v štátnej správe k nákupu nealkoholických nápojov výhradne vo vratných zálohovaných obaloch. Znamenalo by to, že by štátne orgány a organizácie zakupovali nápoje len vo vratných fľašiach, takže všetok odpad, ktorý by po využití tovarov zostal, predstavoval odpad vratný, čím by sa znížilo znečisťovanie životného prostredia a tiež minimalizácia produkovaného odpadu o veľké množstvo.

Druhým obmedzením je zavedenie zákazu pre orgány a organizácie v štátnej správe zakupovať jednorazové plastové obaly akými sú príbory, taniere, vidličky, miešadlá na nápoje a slamky (okrem slamiek ktoré sa využívajú v zdravotníctve).

O aké orgány sa bude jednať?

Povinné subjekty budú v tomto prípade orgány štátnej správy ako ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj orgány, ktoré sú zriadené priamo ústavou SR alebo zákonom, akými sú napríklad Generálna prokuratúra alebo Úrad verejného ochrancu práv SR.

V návrhu zákona sa navrhovateľ odvoláva aj na zatiaľ formujúcu sa európsku právnu úpravu, ktorá by sa najneskôr do dvoch rokov mala implementovať aj na Slovensku.

Prijatím návrhu zákona by sme však takéto opatrenia prijali už v nasledujúcom období a tým by Slovensko vytváralo pozitívny vplyv na životné prostredie už omnoho skôr.