SK legalshot: Marec 2019 - 2. vydanie

Aj dnes Vám prinášame prehľad nových návrhov zákonov. 

Martina Rievajová 12. 03. 2019 3 min.

1. Návrhy zákona, ktorý by dopĺňal zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Navrhovateľka týmto návrhom reaguje na aktuálnu situáciu na európskom trhu s mäsom a mäsovými výrobkami. V mnohých krajinách Európskej únie, pričom výnimkou nie je ani Slovensko, sa zistili zdravotné závady dovážaného mäsa. Na Slovensku sme sa v uplynulom čase zaoberali kauzou dovezeného mäsa z Poľska a medializovanie tejto informácie zvýšilo povedomie občanov, ktorí si po novom viac všímajú a poctivejšie vyberajú mäsové výrobky podľa dovozcu.

V prípade kúpy mäsa v maloobchode je zistenie krajiny dovozu jednoduché, keďže platí zákonná povinnosť uvádzať názov krajiny na etikete produktu.

Kedy však vzniká problém?

Ľudia v určitom smere strácajú istotu v prípade konzumácie mäsa v reštauráciách. Aj napriek skutočnosti, že spotrebiteľ je oprávnený dožadovať sa informácie, odkiaľ mäso ktoré konzumuje pochádza,  podanie takejto informácie má vždy len ústny charakter.

V novom návrhu zákona by mala vzniknúť povinnosť pre každú prevádzku spoločného stravovania (reštaurácie, bufety, atď.) uvádzať pri ponuke mäsového pokrmu aj informáciu o pôvode mäsa. Táto informácia by mala byť písomne uvedená priamo v jedálnom lístku alebo v inej alternatívnej ponuke, napríklad elektronickej.

Aké hrozia sankcie?

Návrh zákona sa vysporiadal aj s prípadným nedodržaním tejto povinnosti prevádzkami, a v takomto prípade stanovuje výšku sankcie od 150 EUR až do 20 000 EUR.

2. Návrh na zmenu zákona o sociálnych službách 

Ďalším návrhom zákona z rovnakého sa predkladateľka venuje vybraným druhom sociálnych služieb.

Cieľom jej návrhu je dosiahnuť, aby na vybrané sociálne služby mohli prispievať obec ale aj vyšší územný celok súčasne. Okrem toho chcú, aby sa zvýšila suma finančného príspevku nasledovne:

  • v zariadeniach krízovej intervencie v nocľahárni zo sumy 120 EUR mesačne na sumu 150 EUR mesačne
  • u ostatných zariadení (útulok, zariadenie núdzového bývania a domov na pol ceste) zo sumy 150 EUR mesačne na sumu 200 EUR mesačne.

Zvýšenie sumy poplatkov reaguje okrem iného aj na zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie príplatkov za nadčas, prácu v noci, počas víkendov a sviatkov, čo spôsobuje nárast nákladov na zabezpečenie týchto služieb. 

3. Návrh na zmenu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Dňa 5.3.2019 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený návrh, ktorým predkladatelia spochybňujú minuloročný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov.

Cieľom tohto návrhu je zmienený zákon v celom jeho znení zrušiť. Dôvodom pre tento krok sú najmä pochybnosti predkladateľov, ako aj odborných organizácií podnikateľov, o naplnení deklarovaného účelu tohto zákona, ktorým bola podpora domáceho poľnohospodárstva práve zvýšením finančného zaťaženie veľkých obchodných reťazcov. Prekladatelia majú za to, že tento účel zákona naplnený nebol, a to je spôsobené práve nedostatočnou až absentujúcou analýzou jednak vplyvov na hospodárstvo, ako aj samotnej premisy, že práve veľké obchodné reťazce spôsobujú znížený dopyt po slovenských produktoch.

Nakoľko predkladatelia hodnotia, že tento zákon jednak nenapĺňa svoj účel, ba navyše zasahuje do slobody podnikania, je v rozpore s Ústavou SR a právom Európskej únie, a najmä sa prejavuje na zvýšených cenách, čím negatívne pôsobí na samotných spotrebiteľov, tak nevidia dôvod v ponechaní zákona o odvodoch obchodných reťazcov v platnosti a účinnosti.