SK legal shot: November 2018 - 3. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Redakcia 19. 11. 2018 3 min.

Schválené zákony

"zákon o mimovládkach"

V mesiaci október bolo schválených viacero zákonov týkajúcich sa každodenného života občanov, ale aj organizácií a orgánov verejnej správy. Jedným z takýchto zákonov je zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Tento zákon upravuje registráciu mimovládnych neziskových organizácií, ktorá by sa mala z časti priblížiť obchodnému registru. Pri registrácii obchodných spoločností je podstatnou náležitosťou špecifikácia štatutárneho orgánu, čo v mnohých situáciách uľahčuje proces identifikácie, komunikácie ale aj jednania s právnickou osobou.

Špecifikácia štatutárneho orgánu, sídla alebo iného aktuálneho údaju je v prípade mimovládnych neziskových organizácií však neraz nejasná, nedostatočná a vzhľadom na neaktuálnosť niektorých údajov často aj nesprávna.

Spravovaním registra mimovládnych neziskových organizácii v zmysle nového zákona sa poskytne spoľahlivý zdroj pre získanie takýchto informácií.

Údaje sa budú týkať teda všetkých občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov, organizácií s medzinárodným prvkom, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadácií a neinvestičných fondov.

"zákon o ochrane prírody a krajiny"

Ďalšia zmena z októbra tohto roku sa týka zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi pričom sa tiež menil zákon o ochrane prírody a krajiny.

Tento zákon priniesol výrazné zjednodušenie vykonávania povinností, ktoré plynuli držiteľom zákonom určených exemplárov.

Touto zmenou sa zmiernil počet administratívnych povinností, ktoré takéto osoby mali. Jednalo sa o viacero zmien týkajúcich sa aj preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia, evidencie, špeciálneho označovania exemplárov, ako aj zrušenie povinnosti okresných úradov vykonávať dohľad nad nezameniteľným označovaním exemplárov.

Taktiež sa v tejto zmene zákona nachádza detailnejšia úprava nájdenia hendikepovaného chráneného živočícha. V prípade, že ste takého živočícha našli, pomohli mu a postarali sa oňho, máte zo zákona nárok na náhradu výdavkov spojených s takou starostlivosťou.

Predložené návrhy zákonov

"zákon o rodine"

Pred niekoľkými dňami, presnejšie 9.11.2018 bol vydaný návrh poslancov strany Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko, na vydanie zákona, ktorým by sa menil a dopĺňal zákon o rodine.

Týmto návrhom zákona by chceli docieliť posilnenie tradičnej rodiny, a špecifikujú v ňom prípady, kedy by sa zverenie dieťaťa osobe pestúna, poručníka, opatrovníka, osvojiteľa ale aj iná osoba, do ktorej náhradnej osobnej starostlivosti by dieťa mohlo byť zverené, úplne vylúčilo.

Jedná sa o prípady, kedy u spomenutých osobách nie je vylúčená homosexuálna, pedofilná alebo zoofilná sexuálna orientácia. Tento návrh zákona ešte nebol prerokovaný avšak už teraz prináša mnoho otázok ako napríklad otázky ohľadom potencionálneho dokazovania danej orientácie.

"zákon o predškolskej starostlivosti"

Ďalším zaujímavým návrhom zákona je návrh poslancov Národnej rady SR o vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvodom je aktuálna situácia, v ktorej rodičia detí nemajú zákonnú záruku, že o ich dieťa bude v predškolskom veku postarané.

Z tohto návrhu by plynuli povinnosti obciam a mestám, aby miesto pre dieťa vo veku od 3 rokov do veku plnenia školskej dochádzky zabezpečili a tým umožnili predškolskú starostlivosť pre všetky takéto deti.

V prípade, že sa to obci alebo mestu nepodarí, bude povinná poskytnúť ako náhradu finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku.