SK legal shot: November 2018 - 4. vydanie

Prinášame Vám krátky prehľad navrhnutých, ale aj nedávno schválených zákonov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Redakcia 26. 11. 2018 4 min.

Predložené návrhy zákonov

1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

V súvislosti so Stratégiou pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 473 z 10. októbra 2018, bol vypracovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Tento by mal priniesť riešenie aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Pre zamestnávateľov by to mohlo znamenať zavedenie povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta a stanovenie pokuty za nesplnenie tejto povinnosti či zákaz akéhokoľvek spôsobu obmedzovania zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde.

Medzi ďalšími sa navrhuje štvrťročná periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily (z doterajšej ročnej) či skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní, v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. 

2. Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Tento poslanecký návrh zákona, by mal vytvoriť legislatívne predpoklady pre vyhlásenie takého štúdia na vysokej škole, pri ktorom došlo k podvodnému konaniu, spočívajúcemu najmä v plagiátorstve či vypracovaní záverečnej práce inou osobou, za neplatné.

Predložený návrh zákona vychádza z českého vzoru, podľa ktorého uskutočňuje rektor príslušnej vysokej školy osobitné konanie o vyslovení neplatnosti vykonania štátnej skúšky, rigoróznej skúšky, obhajoby dizertačnej práce či ich súčastí. Dôsledkom takéhoto vyhlásenia bude následná strata príslušného akademického titulu.

3. Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky

Predložený návrh ústavného zákona si kladie za cieľ odstrániť z Ústavy SR oprávnenie prezidenta udeľovať amnestiu, za súčasného zachovania oprávnenia udeľovať individuálnu milosť. Podľa názoru dvojice poslancov NR SR, ktorí tento návrh predkladajú, je amnestia dlhodobo a všeobecne vnímaná ako zneuctenie obetí trestnej činnosti a vystavovanie slušných občanov možnej recidíve amnestovaných osôb.

Udeľovanie amnestie s odôvodnením nedostatočných priestorových kapacít nie je možné vnímať inak, ako nesplnenie základnej povinnosti štátu zaistiť svojim občanom bezpečnosť. 

Taktiež nie je na mieste argumentácia, že doposiaľ nedošlo k využitiu inštitútu amnestie v takej miere, ktorá by znamenala ohrozenie bezpečnosti občanov, nakoľko takéto tvrdenie nevylučuje možnosť, že daná situácia nenastane.

Predkladatelia aj napriek všetkému rešpektujú potrebu ústavného nástroja na odstránenie tvrdosti zákona a z uvedeného dôvodu v ústave naďalej ponechávajú inštitút individuálnej milosti, ktorá má podľa nich v rámci oprávnení hlavy štátu, a to aj napriek určitým rizikám, svoje legitímne miesto.

Schválené zákony

1. Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Dňa 23.10.2018 bol Národnou radou SR (ďalej len ,,NR SR”) schválený návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Cieľom tejto novelizácie by malo byť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané ubytovacie služby na úroveň 10%, výsledkom čoho by malo byť zvýšenie dopytu po ubytovacích službách na území SR a tým podporenie cestovného ruchu.

Ďalej by to malo priniesť zníženie ceny týchto ubytovacích služieb a tým zlepšenie dostupnosti ubytovacích služieb pre širšiu skupinu obyvateľstva oproti súčasnému stavu.. Tento návrh vychádza z pozitívnej skúsenosti iných členských štátov Európskej Únie, ktoré už v minulosti podobné novelizácie prijali. 

2. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

Len jeden deň na to, 24.10.2018 bol NR SR schválený vládny návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorého cieľom je prijatie novej, komplexnej a prehľadnej právnej úpravy. Súčasná právna úprava, na základe ktorej Ústavný súd SR vznikol, ktorá upravuje jeho organizáciu, konanie pred ním a tiež postavenie sudcov ústavného súdu, bola viac krát novelizovaná, čoho nevyhnutným dôsledkom bolo zníženie prehľadnosti normatívneho textu a následne aj jeho interpretačná náročnosť.

Prijatie novej právnej úpravy by malo tento nevyhovujúci stav odstrániť, posilniť ochranu základných práv zabezpečením väčšej prehľadnosti a jednoznačnosti textu zákona a priniesť nové ustanovenia reagujúce na doterajšiu judikatúru a zaužívané postupy ústavného súdu.

3. Zmena zákona o probačných a mediačných úradníkoch

V tom istom dni schválila NR SR aj ďalší vládny návrh zákona a to zákon č. 321/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch.

Tento zákon nadobudne účinnosť 01.01.2019 a mal by priniesť dlhoočakávanú zmenu právnej úpravy v oblasti probácie. Súčasná právna úprava častokrát využitie alternatívneho trestania komplikuje, bráni jeho efektívnej príprave a výkonu, čo je pravdepodobne následkom relatívne krátkej histórie tohto inštitútu na našom území.

Zmeny by sa mali uskutočniť najmä v oblasti ukladania podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, premeny trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, zabezpečenia riadneho výkonu ochranného dohľadu, prípravy a realizácie trestu povinnej práce, výkonu kontroly technickými prostriedkami pri nahradenej väzbe i pri treste domáceho väzenia a ďalších.