SK legal shot: November 2019 - 1. vydanie

Dnes vám prinášame nadupané vydanie horúcich právnych noviniek.  V prvom novembrovom Legal shot-e sa dozviete o čistkách v obchodnom registri, ktoré sú súčasťou modernizačnej novely Obchodného zákonníka, o tom, prečo výrazne porastie minimálny dôchodok, ale aj o finančnej pomoci zamestnancom, ktorí sa stali v zamestnaní obeťou nerovného zaobchádzania. Vykročte do nového mesiaca s extra dávkou legislatívnych noviniek.

Martina Rievajová 04. 11. 2019 4 min.

Hromadný výmaz spoločností z ORSR

Jednou z posledných októbrových noviel bola novela Obchodného zákonníka, ktorá má za cieľ zlepšiť fungovanie obchodného registra.

V prvom rade dôjde k zmenám povinne zapisovaných subjektov. Keďže jednou z  úloh  obchodného registra je aj zaistenie právnej istoty vo forme materiálnej publicity obchodného registra, v obchodnom registri by mali byť zapísané len tie entity, ktorých uvedenie v registri má svoje opodstatnenie. Entity ako národné výbory, obecné podniky či „hospodárske zariadenia“ sú momentálne obsolentné, a preto by malo dôjsť k ich výmazu.

Po novom bude Obchodný zákonník obsahovať  podmienky výmazu tzv. nečinných spoločností. Dôjde teda v prvom rade k výmazu tých spoločností, ktoré sa do ORSR od budúceho roka zapisovať nebudú, teda obchodné spoločnosti prevzaté ešte z Hospodárskeho zákonníka.

Dôjde k ex offo výmazu aj tých spoločností, ktoré pred októbrom 2016 vstúpili do likvidácie a predpokladá sa ich úpadok. Ďalej sa budú vymazávať aj tie právnické osoby zapisované do ORSR, ktoré nespĺňajú povinnosť premeny hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro do 1.12.2020.

Výstrahou pre podniky zahraničných právnických osôb, ich organizačných zložiek, ale aj organizačných zložiek slovenských právnických osôb bude povinnosť do 30.09.2021 potvrdiť zapísané údaje v obchodnom registri  alebo ich zmeniť. V opačnom prípade budú z obchodného registra takéto spoločnosti vymazané.

Významnou novinkou je, že Obchodný zákonník bude obsahovať fixný zoznam subjektov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Jedným z dôsledkov bude, že do ORSR sa nebudú zapisovať fyzické osoby, ktoré sa tam doteraz zapisovali na dobrovoľnej báze, teda to zákon od nich nežiadal. Jedná sa najmä o osoby živnostníkov, ktoré sa primárne zapisujú do živnostenského registra a iných registrov.

Táto reforma obchodného registra, bude zavŕšená úplnou elektronizáciou, čo znamená, že návrh do obchodného registra bude možné podať len elektronicky, a to prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle ORSR.

Novela sa okrem vynovenia obchodného registra venovala aj téme opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie spoločností a družstiev, pričom sa zamerala na prelomenie obsolentnej právnej úpravy.

Táto zmena Obchodného zákonníka má delenú účinnosť, pričom hlavné kroky k „čistejšiemu“ obchodnému registru budú realizované od októbra budúceho roka.

Nový výpočet minimálneho dôchodku

Ďalšou významnou zmenou je novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorou sa ustanovuje zmena výpočtu minimálneho dôchodku.

Momentálne je minimálny dôchodok ustanovený ako 136% sumy životného minima. Výška minimálna dôchodku je podľa tohto vzorca rovná  285,87 eur, keďže výška životného minima k 1.1.2019 je 210,20 eur. Na minimálny dôchodok v takejto výške má nárok ten, kto dosiahol dôchodkový vek a zároveň štátu odvádzal poistné na dôchodkové poistenie po dobu aspoň 30 rokov.

Novelou sa výpočet sumy minimálneho dôchodku mení a radikálne sa zmení aj výška minimálneho dôchodku, pričom porastie. Na základe prijatého návrhu zmeny zákona sa minimálny dôchodok bude vypočítavať ako 33% priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza rok, pre ktorý sa minimálny dôchodok určuje. Teda pre výpočet minimálneho dôchodku pre budúci rok, rok 2020, sa použije priemerná mesačná mzda za rok 2018, a tá je vo výške 1 013 eur. Podľa nového výpočtu by teda suma minimálneho dôchodku pre budúci rok mala  činiť 334,29 eur.

Novela je účinná už od 1.1.2020, a teda na výrazne vyššie minimálne dôchodky sa možno tešiť už od nového roka.

Diskriminačné spory bez poplatku

Poslanci Národnej rady sa návrhom novely zákona č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov rozhodli pomôcť zamestnancom v ich sporoch so zamestnávateľmi, a to najmä po finančnej stránke.

Podľa súčasnej právnej úpravy je od súdneho poplatku oslobodený každý zamestnanec, ktorý sa so svojim zamestnávateľom „súdi“ o náhradu škody z pracovného úrazu či choroby z povolenia, ale aj v spore o neplatne skončený pracovný pomer a nároky z neho.

Oslobodenými od súdneho poplatku za začatie konania budú po novom aj tí zamestnanci, ktorí takto začnú akýkoľvek iný individuálny pracovnoprávny spor, a to najmä tzv. diskriminačné spory.

Spory o nerovnaké zaobchádzanie so zamestnancami budú bez súdneho poplatku už od januára tohto roka.