SK legal shot: November 2019 - 3.vydanie

Zamestnávatelia budú musieť zverejňovať, koľko u nich zarábajú muži a ženy. Pri treťom dieťati si rodič bude môcť odpočítať z dani z príjmu až 500 eur. Doktorandky budú mať nárok na materské. Chcete vedieť o spomínaných témach viac? Čítajte dnešné vydanie Legal shot-u, v ktorom vám prinášame návrhy zákonov zameraných na zlepšenie sociálnej oblasti.

Martina Rievajová 14. 11. 2019 4 min.

Čím viac detí, tým výhodnejšie daňové prázdniny

Prvým návrhom plánuje predkladateľ meniť súčasný zákon o dani z príjmov. Pohnútkou k takémuto kroku je podpora mladých rodín a pôrodnosti na Slovensku.

Predmetom úpravy je súčasné nastavenie daňového bonusu na každé vyživované dieťa. Od roku 2020 je výška daňového bonusu pre dieťa do 6 rokov 45,46 eur mesačne, a pre dieťa nad 6 rokov 22,72 eur mesačne. Teda o túto sumu si môže znížiť rodič dieťaťa svoju daň z príjmu, za predpokladu, že splní podmienky pre priznanie daňového bonusu.

Navrhovatelia považujú túto daňovú úľavu za nedostatočnú, a preto navrhujú daňový bonus zrušiť a nahradiť ho „daňovými prázdninami“ pre rodičov. Podľa návrhu zákona by si daňovník mohol od základu dane odpočítavať tzv. odpočítateľnú položku, ktorá by sa líšila v závislosti od počtu detí.

V prípade jedného dieťaťa by si daňovník mohol od základu dane každý mesiac odpočítavať sumu 333,34 eur, čo je výrazný rozdiel oproti súčasnému daňovému bonusu. Ak by mal daňovník druhé dieťa, naň by si mohol uplatniť odpočítateľnú položku vo výške 416,64 eur. V prípade rodiny s tromi deťmi, ktoré sú cieľovou skupinou novely, si daňovník môže za tretie vyživované dieťa odpočítať zo základu dane sumu 500 eur mesačne.

V prípade schválenia tohto návrhu zákona by si  odpočítateľné položky mohli rodičia uplatňovať už od marca budúceho roka.

Doktorandi so sociálnymi výhodami zamestnancov

Predkladatelia ďalšieho návrhu zákona poukazujú na nevýhodnú situáciu doktorandov z hľadiska sociálneho zabezpečenia, a preto navrhujú zmenu zákona o sociálnom poistení a zákona o vysokých školách.

Nevýhodnú situáciu študentov študujúcich v treťom stupni štúdia na vysokých školách, doktorandov, spôsobuje práve ich status študentov, napriek tomu, že vykonávajú činnosti, ktoré by teoreticky mohli byť zaradené pod pracovnoprávny pomer. Tým, že ide o špeciálnu úpravu, doktorandi neodvádzajú povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové sporenie, čím sa im nezapočítavajú roky strávené týmto stupňom štúdia do rokov potrebných na priznanie dôchodku. Okrem nezapočítania rokov pre budúci výpočet dôchodku, súčasná právna úprava predstavuje problém aj pre mladé doktorandky, ktoré po ukončení doktorandského štúdia nemajú nárok ani na materské.

Na základe návrhu by doktorandi mali byť povinne nemocensky poistení, rovnako by mali mať nárok na dôchodkové poistenie a odo dňa zápisu na dennú formu štúdia by mali byť platcami aj nemocenského poistenia, aj v prípade, ak sú poberateľom štipendia.

V prípade prijatia zákona by zmeny mali byť účinné už od marca 2020.

Transparentnosťou za rovnaké platy

Posledným dnešným návrhom zákona zo sociálnej oblasti je návrh novely antidiskriminačného zákona. Problémom, ktorý rieši je nerovné odmeňovanie mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách.

Podľa analýzy, ktorú uviedli predkladatelia v dôvodovej správy je platový rozdiel medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách na Slovensku 9%, čo predkladaná novela plánuje v dlhodobom horizonte vyriešiť.

Riešením situácie by malo byť ustanovenie povinnosti vybraným skupinám zamestnávateľom zverejňovať údaje o platoch svojich zamestnancov. Týkať by sa táto povinnosť mala orgánov verejnej moci, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych podnikov, či obchodných spoločností so 100% štátnou účasťou, ale aj súkromných zamestnávateľov s najmenej 50 zamestnancami.

Prvú skupinu by tvorili zamestnávatelia od 50 do 499 zamestnancov, ktorí by boli každoročne do 30.6. povinní na svojej webovej stránke alebo v dennej tlači uverejniť údaje o odmeňovaní žien a mužov. Išlo by o údaje ako počet zamestnancov, podiel žien a mužov s ich rozdelením do stupňov náročnosti práce, ako aj ich priemerné mesačné zárobky podľa týchto stupňov za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

V rámci druhej skupiny, ktorú by tvorili subjekty ovládané verejnou mocou a súkromní zamestnávatelia s nad 500 zamestnancami, by okrem povinností pre prvú skupinu pribudla ďalšia úloha. Ďalšou úlohou by bolo pravidelne vypracovávať porovnávaciu správu o stave rovnosti žien a mužov pri odmeňovaní v prípade, ak by v ich platoch boli rozdiely. Zmienenú správu nebude môcť vypracovať a zverejniť len sám zamestnávateľ, ale bude na to potrebovať ešte súhlas odborov, ktoré môžu predniesť svoje pripomienky.

Uvedená stratégia boja proti diskriminácii by mala v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť od marca budúceho roka.