SK legal shot: November 2019 - 4. vydanie

Obmedzenie vlastníctva médií. Finančné skupiny si budú musieť vybrať medzi vlastníctvom médií a príjmom z verejnej kasy. Súdy budú musieť o maloletých rozhodovať do presne stanovenej doby.  Budúci stredoškoláci budú môcť začať brigádovať budúci rok skôr. Aj o týchto témach sa viac dočítate v dnešnom vydaní vybraných legislatívnych návrhov, ktoré sa vás týkajú.

Martina Rievajová 22. 11. 2019 3 min.

Koniec koncentrácií médií

Skupina poslancov sa rozhodla predložiť Národnej rade návrh zákona, ktorý by obmedzoval kumuláciu vlastníctva  médií v rukách osôb, ktorí majú príjem z verejných zdrojov.

Návrhom úplne nového zákona o zabránení neprimeranej koncentrácii vlastníctva na mediálnom trhu, si kladie za cieľ zabrániť tomu, aby subjekty, ktoré majú výrazný príjem z verejných zdrojov, mohli bez obmedzení priamo alebo nepriamo vlastniť  slovenský mediálny priestor.

Toto obmedzenie sa bude týkať takých subjektov, ktoré sú napríklad zdravotnou poisťovňou, dôchodcovskou poisťovňou alebo takým subjektom, ktorý za predchádzajúci rok eviduje z verejných zdrojov príjmy prevyšujúce 15 000 EUR alebo za tri predchádzajúce roky príjmy vo výške 30 000 000 eur.

Osoba stojaca za subjektom (konečný užívateľ), ktorý z verejných zdrojov dosiahol uvedené príjmy nemôže byť zároveň konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá v oblasti médií dosiahla ročný obrat vo výške 5 miliónov eur, čo zahŕňa zrejme väčšinu väčších médií pôsobiacich na Slovensku.

Nad dodržiavaním tohto obmedzenia bude dohliadať Protimonopolný úrad, ktorý v prípade porušenia povinností uloží pokutu vo výške 10 000 eur za každý deň porušenia, ide teda o skutočne odstrašujúcu sankciu.

V prípade schválenia tohto návrhu v plnom znení pribudne Protimonopolnému úradu SR nové pole pôsobnosti už od marca budúceho roka.

Konania o maloletých budú mať svoj koniec

Chystá sa aj zmena Civilného sporového poriadku, a to najmä s ohľadom na slabšiu stranu sporu, ktorou sú maloletí.

Hnacím motorom tohto návrhu novely je nutnosť poskytovať zvýšenú ochranu maloletým deťom, ako slabším subjektom, a zabezpečiť, aby súdy konali v súlade s ich záujmom. Z toho vychádza aj návrh, ktorý v konaniach vo veciach starostlivosti o maloletých, ktoré býva spojené napríklad so situáciou po rozvode ich rodičov, ustanovuje, že súd v takomto prípade bude musieť rozhodnúť do stanovenej lehoty.

Súčasné konania sú častokrát zbytočne predlžované, a to je v neprospech maloletých. Preto v prípade schválenia tejto novely už od januára bude mať súd maximálne 6 mesiacov od začiatku konania na to, aby v týchto veciach rozhodol. Túto lehotu možno predĺžiť len v prípade, ak z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy.

Brigáda aj počas letných prázdnin

 Posledný z vybraných návrhov zákonov sa týka novely Zákonníka práce. Problém, ktorý táto novela rieši bol nominovaný ako „Byrokratický nezmysel roka.“ Jedná sa o ustanovenie, ktoré bráni maloletým starším ako 15 rokov ľudovo povedané „brigádovať“ v prvé leto po skončení základnej školy.

Podľa zákonníka práce totižto možno robiť právne úkony z hľadiska pracovného práva, deň nasledujúci po tom, kedy osoba dovŕši 15 rokov. Problémom však je, že konkrétny pracovnoprávny vzťah, zvyčajne brigáda, sa môže začať až dňom nástupu, ktorý nesmie byť skôr, ako táto osoba dokončí povinnú školskú dochádzku. A povinná dochádzka je desaťročná, teda má trvať 10 školských rokov, pričom školský rok sa končí až 31. augusta príslušného roka.

Teda aj keď po ukončení základnej školy má dieťa 15 rokov, nemôže ísť na brigádu skôr ako od 31.augusta, kedy sa mu pravdepodobne začne stredná škola, a teda to minimálne s ohľadom na prvé leto po základnej škole stráca zmysel.

Práve z tohto dôvodu navrhujú predkladatelia tejto novely, aby sa možnosť nástupu do práce po ukončení základnej školy nevzťahovala na ukončenie povinnej školskej dochádzky, ale na ukončenia obdobia školského vyučovania v školskom roku, v ktorom táto osoba ukončí povinnú školskú dochádzku, čo pripadá na koniec júna daného roka.

V prípade schválenia budú môcť budúci stredoškoláci pracovať od 1.júla už budúceho roka.