SK legalshot: Október 2019 - 1. vydanie

V dnešnom sumári legislatívnych noviniek  sa dozviete, ako sa rozšírila výnimka z nelegálneho zamestnávania, kto od nového roka nemusí platiť koncesionárske poplatky, ale aj to, prečo je pre zamestnávateľa výhodné, aby prispieval na športovanie vášho dieťaťa. Sledujte zmeny v zákonoch, ktoré sa vás týkajú.

Martina Rievajová 30. 09. 2019 3 min.

Oslobodenie o koncesionárskych poplatkov

Prvým z dnešného výberu schválených zákonov je novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska alebo známejšie zákona o koncesionárskych poplatkoch.

Platcami koncesionárskych poplatkov sú právnické a fyzické osoby, a to v rôznej výške. Novela zákona sa zameriava na platcov-fyzické osoby. Tie podľa súčasnej legislatívy, pokiaľ  sú evidované ako odoberateľ elektriny v domácnosti, uhrádzajú každomesačne sumu 4,64 eur. Výnimkami je špeciálny okruh osôb, ktoré sú povinné platiť koncesionárske poplatky len v polovičnej hodnote a okruh osôb, ktorý je od koncesionárskych poplatkov úplne oslobodený. Momentálne žiadne koncesionárske poplatky neplatia osoby, ktoré žijú v domácnosti s osobou  s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré majú samé takéto zdravotné postihnutie.

Okruh neplatičov koncesionárskych poplatkov by sa podľa novely mal rozšíriť aj na tých, ktorí doteraz platili koncesionárske poplatky v polovičnej výške. Ide teda najmä o poberateľov dôchodkových dávok, teda starobného dôchodku, invalidného či sirotského dôchodku, ako aj nezamestnaných či poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Práve týmto osobám zanikne povinnosť platiť koncesionárske poplatky už k začiatku budúceho roka.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa

Predkladatelia druhej z vybratých noviel navrhujú zmenu Zákonníka práca, ktorou chcú podporiť detí a mládeže.

Navrhuje sa totiž, aby sa športovanie detí začalo väčšmi financovať zo súkromných zdrojov. Súkromným zdrojom by v tomto prípade mal byť zamestnávateľ. Fungovalo by to asi tak, že v prípade, ak zamestnanec u svojho zamestnávateľa odpracuje nepretržite najmenej 24 mesiacov, takýto zamestnanec môže svojho zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovanie svojho dieťaťa.

Išlo by o príspevok , ktorý by mal tvoriť najviac 55% oprávnených výdavkov rodiča na šport svojho dieťaťa, pričom príspevok by nemal prevyšovať sumu 275 eur za jeden kalendárny rok. Teda, ak rodiča bude stáť šport jeho dieťa 500 eur ročne, zamestnávateľ mu bude môcť prispieť sumou 275 eur. Ak by mal rodič nižšie výdavky na túto činnosť, mal by nárok iba na prislúchajúcu časť príspevku od zamestnávateľa najviac vo výške 55% z uhradenej sumy.

Predkladatelia mysleli aj na to, aby bol zamestnávateľ motivovaný takto športovanie detí svojich zamestnancov podporovať, a preto novela ustanovuje, že si zamestnávateľ bude môcť tento príspevok zaradiť medzi svoje daňové náklady, čím si zníži výšku odvedenej dane.

Rodičia, ktorí spĺňajú podmienky podľa tejto novely si od svojich zamestnávateľov môžu žiadať príspevky na športovanie detí už od januára budúceho roka.

Rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania

Predkladatelia poslednej z vybraných noviel zákonov svojim návrhom rozšírili výnimky zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Momentálne, pokiaľ ste fyzická osoba-podnikateľ a váš príbuzný v priamom rade, teda napríklad syn, alebo váš súrodenec či manžel pre vás vykonáva prácu aj bez pracovnej zmluvy, nebudete čeliť obvineniu z nelegálneho zamestnávania, nakoľko ide o výnimku.

Navrhovatelia považovali obmedzenie tejto výnimky len na fyzické osoby-podnikateľov za diskriminujúce, a preto od januára bude pod takúto výnimku spadať aj tzv. jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným. Pokiaľ spoločnosť s ručením obmedzeným bude mať len jediného spoločníka, a ten bude fyzická osoba, tak aj takýto podnikateľ môže od svojich príbuzných žiadať, aby preňho vykonávali prácu bez pracovnej zmluvy a obvineniu z nelegálneho zamestnávania sa úspešne vyhne.