SK legal shot: Október 2019 - 3. vydanie

Práva žiakov, ale aj učiteľov by od nového roka mali dostať nového zastupiteľa, kto ním bude? Nové obmedzenie fajčiarov-kde bude v prípade schválenia novely od budúceho marca zakázané fajčiť? O nových opatreniach proti zníženej vakcinácii detí, ale aj o povolení vstupu zvierat do reštaurácií, aj to sú témy, ktorým sa venujeme v dnešnom vydaní Legal shot-u. Píšeme o tom, čo by ste mali vedieť.

Martina Rievajová 14. 10. 2019 3 min.

Školský ombudsman

Prvým z návrhov zákonov je návrh na vydanie zákona o školskom ombudsmanovi, ktorý by mal do vzdelávacieho  a výchovného procesu priniesť nový inštitút na podporu práv jeho najslabším subjektom.

Úlohou školského ombudsmana by mal byť dozor nad dodržiavaním práv tých, ktorí stoja oproti poskytovateľom vzdelávania, teda školám  a školským zariadeniam. Jedná sa teda o deti, žiakov, poslucháčov, či pedagogických zamestnancov.

V zmysle návrhu by postup ombudsmana, v prípade zistenia porušenia práv chránenej osoby, mal byť nasledovný. Bezodkladne po tom, ako ombudsman zistí porušenie práva chránenej osoby spíše o tom tzv. vyjadrenie, ideálne obohatené aj o nápravné prostriedky, ktoré adresuje orgánu verejnej moci, proti ktorému podnet smeruje. Tento orgán bude povinný porušovanie práv odstrániť a vykonať nápravu. Ak tak neurobí, školský ombudsman sa obráti na nadriadený orgán alebo dokonca na Národnú radu SR.

Školský ombudsman by podľa návrhu mal byť volený Národnou radou SR na obdobie 5 rokov s tým, že na tento post by mohol byť volený len dospelý občan SR, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a nie je členom žiadnej politickej strany.

V prípade schválenia návrhu zákona sa na nového školského ombudsmana so sídlom v Košiciach môžu žiaci tešiť od januára budúceho roka.

Koniec fajčenia na terasách

 Návrhom novely zákona o ochrane nefajčiarov predkladatelia plánujú odstrániť problém, ktorý vznikol aplikáciou súčasnej legislatívy. Problémom je, že napriek tomu, že súčasná legislatíva zakazuje fajčiť vo vnútorných priestoroch stravovacích zariadení, tak okolie terás ostáva naďalej problematické.

Pritom návštevníci zariadení spoločného stravovania, akými sú napríklad reštaurácie, bary či cukrárne, ktorí konzumujú pokrmy vo vonkajších priestoroch, ktorými sú terasy, altánky či iné vonkajšie sedenia, nie sú vôbec chránení pred dymom z tabakových výrobkov, hoci pôvodný zákon mienil chrániť aj ich.

Predkladatelia tohto návrhu uvádzajú, že takéto fajčenie „od vedľajšieho stola“ na terase je pre stravujúcich sa ešte viac škodlivé, ako fajčenie na zástavkách, ktoré je už dávno zakázané.

Novela navrhuje tento problém vyriešiť rozšírením zákazu fajčenia na vonkajšie priestory, v ktorých reštaurácie či bary poskytujú svoje služby. Na terase reštaurácie si v prípade schválenia novely nezapálite už od marca budúceho roka.

Psy a mačky v reštauráciách?

Jednou z najvýznamnejších návrhov posledného obdobia je novela zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá sa v Národnej rade dostala už do druhého čítania.

 Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci novely prichádza s viacerými opatreniami, ktoré smerujú k zabráneniu vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Návrh je do značnej miery reakciou na hoaxy šírené na sociálnych sieťach ohľadom povinného očkovania.

Návrh zavádza, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa so stanovenými výnimkami.  Tiež novela upravuje štátny dozor v oblasti zdravotníctva, aby v prípade vzniku epidémie mohli príslušné orgány rýchlo konať a využiť efektívne postupy.

Prekvapením, ktoré táto novela priniesla  je zmiernenie regulácie prevádzkovateľov verejného stravovania, teda reštaurácií, barov a pohostinstiev. Po novom by do reštaurácií mali mať prístup aj spoločenské zvieratá, pre ktoré momentálne platí úplný zákaz vstupu. Rozhodnutie či urobiť zo svojho podniku „pet-friendly“ reštauráciu bude výslovne na prevádzkovateľovi s tým, že bude povinný zabezpečiť, aby nedošlo k závadnosti pokrmov z dôvodu prítomnosti zvierať.

Novela by podľa predkladateľov mala nadobudnúť účinnosť od nového roka.