SK legal shot: Október 2019 - 4. vydanie

Dnešný súhrn legislatívny noviniek vám prináša pestrý prehľad novoprijatých zákonov. Dočítate sa, aká je nová definícia žiaka zo znevýhodneného prostredia a prečo bude na školách viac asistentov učiteľov, ktorým firmám zanikne povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, a aj to, ako sa bude od nového roka určovať minimálna mzda. To všetko a oveľa viac v dnešnom Legal shot-e.

Martina Rievajová 22. 10. 2019 3 min.

Nový vzorec na výpočet minimálnej mzdy

Len minulý týždeň bola schválená novela zákona o minimálnej mzdy, ktorou navrhovatelia upravili spôsob výpočtu minimálnej mzdy.

Súčasne sa vždy nová minimálna mzda začne kreovať na jar roka na nadchádzajúci kalendárny rok. Prvým krokom je rokovanie zástupcov zamestnancov so zástupcami zamestnávateľom o výške novej minimálnej mzdy. V prípade, že sa na sume dohodnú do 15.7., táto výška minimálnej mzdy je finálna.

Ak sa nedohodnú, o novom návrhu bude rokovať Hospodárska a sociálna rada SR, ktorý predloží vlastný návrh. V prípade, že sa na takto predloženej sume nedohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, pristupuje sa k zákonnému vzorcu určenia minimálnej mzdy.

Podľa novely sa suma minimálnej mzdy na nadchádzajúci kalendárny rok, v prípade potreby použitia vzorca, bude určovať ako 60% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za uplynulý rok. Teda na výpočet minimálnej mzdy na rok 2020 by sa podľa tohto vzorca použila priemerná mzda za rok 2018.

Zákon v novej podobe nadobúda účinnosť 1.1.2020, a teda budúci rok sa v prípade nenájdenia zhody medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov použije na výpočet minimálnej mzdy nový vzorec.

Overovanie účtovnej závierky audítorom

Výsledkom poslednej schôdze Národnej rady SR bolo aj prijatie návrhu na zmenu zákona o účtovníctve. Táto zmena by mala zjednodušiť požiadavky najmä na menších a stredných podnikateľov v oblasti účtovníctva.

Momentálne je každá účtovná jednotka, ktorá vytvára riadnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu účtovú závierku, pokiaľ splní aspoň jednu z uverených podmienok, povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom. Účtovná jednotka je takto povinná urobiť napríklad vtedy, ak ide o obchodnú spoločnosť a za predchádzajúce účtovné obdobie jej celková suma majetku presiahla 1 milión eur, alebo jej čistý obrat presiahol 2 milióny eur, alebo priemerný počet zamestnancov presiahol 30 zamestnancov.

Práve prvé dva predpoklady, teda majetok spoločnosti presahujúci 1 milión eur a ročný obrat presahujúci 2 milióny eur sú predmetom zmeny, ktorú priniesla súčasná novela.

Po novom bude takáto povinnosť zaťažovať len takú účtovnú jednotku, ktorej majetok presiahol sumu 2 milióny eur a/alebo jej čistý obrat presiahol sumu 4 miliónov eur. Došla teda k 100%-nému zvýšeniu požiadaviek, a tým odbremenenia mnohých spoločností.

Novela sa bude uplatňovať na účtovné závierky za obdobie začínajúce 1.1.2020.

Definícia žiaka zo znevýhodneného prostredia

Zmenou prešli aj školský zákon a zákon o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, ktoré budú od nového roka obsahovať najmä zmeny vo financovaní školstva.

Pre účely financovania sa do školského zákona vkladá definícia pojmu „žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia.“ Takýmto žiakom bude žiak, ktorý je buď členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žiak, ktorý má špeciálnopedagogické potreby diagnostikované centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Mení sa najmä využitie príspevku na náklady na žiakov z takéhoto prostredia. Momentálne v prípade, ak sa v škole nachádza aspoň 85 takýchto žiakov, tak minimálne 50% príspevku má byť použité na asistenta učiteľa alebo sociálneho pedagóga. Novelou sa zavádza, že povinnosť zabezpečiť asistenta vznikne už pri počte 50 žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Novela je účinná od nového roka, teda reálne zmeny na školách budeme môcť sledovať od nového školského roka.