SK legal shot: Október 2019 - 5. vydanie

V poslednom októbrovom Legal shot-e  vám prinášame krátke, ale výstižné zhrnutie už prijatých zákonov, ale aj návrhov, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti, a to najmä zmien zákonníka práce. O 5 týždňovej dovolenke, rozložení rodičovského príspevku či 12 mesačnom vyplácaní dávky v nezamestnanosti sa dozviete viac v dnešnom článku.

Martina Rievajová 28. 10. 2019 4 min.

5 týždňov dovolenky

Poslanci Národnej rady prijali uplynulý týždeň novelu zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorej cieľom je práve pomoc mladým rodinám.

Novela sa venuje téme dovolenky zamestnancov, ktorú zásadne mení. Súčasne má zamestnanec nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok. Na dlhšiu dovolenku majú nárok dve skupiny zamestnancov. V prvom rade sa jedná o zamestnancov, ktorí dosiahli 33 rokov veku, ktorí majú nárok na 5 týždňov dovolenky. Po novele sa skupina zamestnancov s nárokom na 5 týždňov dovolenky rozšíri. Zamestnanci, ktorí síce nedosiahli 33 rokov veku, avšak majú v trvalej starostlivosti dieťa či už preto, že ide o ich vlastné dieťa alebo došlo k osvojeniu, budú tiež spadať do kategórie 5-týždňových dovolenkárov.

Zmena sa dotkla aj ďalšej zvýhodnenej skupiny zamestnancov z oblasti školstva. Súčasne má na 8 týždňov dovolenky nárok napríklad riaditeľ školy, učiteľ, tréner športovej triedy, vychovávateľ a ďalší. K tejto skupine po novele pribudne vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník verejnej vysokej školy a či pedagóg podľa osobitných predpisov.

Mladí rodičia sa na 5 týždňové prázdniny so svojimi ratolesťami môžu tešiť už od nového roka.

Rozloženie rodičovského príspevku

V štádiu návrhu zákona sa momentálne nachádza novela zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, o ktorej sa bude rokovať na konci novembra.

Rodičovský príspevok, ako sociálna dávka, sa poberá od zániku nároku na materské až do 3. roku dieťaťa, pričom je jeho suma v súčasnosti vo výške 220, 70 eur a v budúcom roku dôjde k zmenám v jeho výške. Predmetom novely  je práve konečný dátum, dokedy má rodič dieťaťa naň nárok.

Návrhom je, aby sa rodič mohol rozhodnúť či si nárok na rodičovský príspevok vyčerpá do troch rokov dieťaťa alebo si celý príspevok nevyčerpá, a jeho časť v trvaní maximálne 6 mesiacov si odloží na neskôr až do  12. roku dieťaťa.

Týchto 6 mesiacov by mal rodič v zamestnaní evidovaných ako neplatené pracovné voľno a tento čas by trávil s dieťaťom, napríklad cez prázdniny či chorobu dieťaťa, za čo by poberal rodičovský príspevok.

V prípade schválenia bude flexibilnejší rodičovský príspevok platiť už od budúceho marca.

Príspevok v nezamestnanosti podľa zásluh

Návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, o ktorom sa bude rokovať na konci novembra má za cieľ naviazať nárok na podporu v nezamestnanosti, resp. dávku v nezamestnanosti, na princíp zásluhovosti.

V súčasnosti má na dávku v nezamestnanosti nárok ten (poistenec), ktorý bol v posledných štyroch rokoch pred stratou zamestnania poistený v nezamestnanosti aspoň dva roky. Laicky povedané, ten kto pred stratou práce odpracoval aspoň dva roky, má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Predkladatelia návrhu považujú tento systém za neférový, nakoľko nezohľadňuje koľko rokov pred vznikom nároku tento človek reálne odpracoval, a tak zamestnanec, ktorý odpracoval 2 roky či 20 rokov má v prípade straty zamestnania nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov.

Po zohľadnení toho, že v prípade straty práce vo vyššom veku majú tieto osoby sťažené podmienky nájdenia nového zamestnania z dôvodu súčasných trhových preferencií, je podľa navrhovateľov nevyhnutné systém nároku na túto dávku zmeniť.

Navrhuje sa teda zmena, podľa ktorej osoby, ktoré odpracovali menej ako 15 rokov, budú mať nárok na dávku v nezamestnanosti vyplácanú po dobu 6 mesiacov.

Ak zamestnanec odpracoval 15 až 25 rokov, v prípade straty zamestnania získa nárok na podporu v nezamestnanosti po dobu 9 mesiacov.

A ak odpracoval viac ako 25 rokov, podpora mu bude vyplácaná po dobu 12 mesiacov.

V prípade schválenia bude nový spôsob vyplácania tejto dávky aktuálny už od 1.1.2020.