SK legalshot: September 2019 - 2. vydanie

To, že sa skončilo leto je viditeľné aj na legislatívnych návrhoch, a preto vám dnes  prinášame nabité vydanie Legal shot-u. Dočítate sa, aký osud hrozí norkovým farmám, aké informácie pribudnú do jedálnych lístkov v reštauráciách, ale aj to, ktoré firmy by sa mali obávať výmazu z obchodného registra či prečo sa živnostníci do obchodného registra už zapisovať nebudú. Sledujte s nami vývoj zákonov, ktoré menia náš právny systém.

Martina Rievajová 06. 09. 2019 4 min.

Odzvonilo norkovým farmám?

Po vzore štátov ako Holandsko či Spojené kráľovstvo sa poslanci Národnej rady rozhodli predložiť návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, vďaka ktorému by malo odzvoniť chovu zvierat na kožušinu.

Ako hlavné dôvody navrhovatelia uviedli, že za účelom kožušín sú chované vo väčšine divoké zvieratá, ktoré ani náhodou nie sú domestikované, a preto ich pobyt v klietkach a stiesnených podmienkach im spôsobuje utrpenie. Na Slovensku sú prevažne kvôli kožušinám chované najmä norky americké, ohľadom ktorých Vedecký výbor pre zdravie a blaho zvierat Európskej komisie uviedol, že spôsob, akým sú chované je v rozpore s ich etologickými potrebami, a na základe tohto vyhlásenia viaceré štáty upustili od chovu týchto zvierat. Rovnako sa návrh stavia aj ku chovu králikom.

Navrhovatelia namietajú aj morálne aspekty, podľa ktorých by zviera nemalo byť usmrtené bez obhájiteľného dôvodu a usmrcovanie pre potreby odevného biznisu takýmto dôvodom podľa predkladateľov nejde.

V prípade schválenia tohto zákona v plnom znení by nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

Pôvod mäsa v jedálnom lístku

Novela zákona o potravinách, ktorej návrh bol do konca leta doručený Národnej rady si kladie za cieľ informovanosť spotrebiteľa dokonca aj v pohostinských zariadeniach.

Návrh vychádza zo súčasnej situácie, v ktorej si spotrebiteľ pri kúpe mäsového výrobku v obchode môže na etikete prečítať odkiaľ konkrétne mäso pochádza, teda informácie o krajine, kde sa uskutočnil chov, o krajine kde bolo zviera zabité a aj o kóde dodávky, na základe ktorej spotrebiteľ vie či chov a zabitie, ale aj kvalita mäsa spĺňa potrebné náležitosti. Avšak v prípade, že sa tento istý spotrebiteľ rozhodne skonzumovať dané mäso v pohostinstve, sa k takýmto informáciám nedostane. Respektíve dostane, ale musí na to vyvinúť zvýšenie úsilie, a to vyžiadať si všetky informácie od prevádzkovateľa pohostinstva, ide teda o nepomer v porovnaní s maloobchodnou kúpou. Navyše pri zakúpení mäsa v pohostinstve nemožno zaručiť, že sa k pravdivým informáciám spotrebiteľ aj skutočne dostane.

Na základe novely budú prevádzkovatelia reštaurácií a pohostinstiev povinní do jedálneho lístka zakomponovať aj informácie o pôvode mäsa, o mieste chovu a zabitia zvieraťa, ako aj iné informácie, ktoré bežní spotrebitelia môžu vyčítať pri kúpe mäsa v bežných obchodoch.

V prípade schválenie sa na vynovené jedálne lístky môžete tešiť už od 1.12.2019.

Poriadok v obchodnom registri

Do Národnej rady sa dostal aj vládny návrh novely obchodného zákonníka, ktorým by sa mala naplniť vízia Vlády SR, ktorú schválili ako nelegislatívny materiál Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra.

 Ide o sériu zmien, okrem iného najmä o:

  • Zmene zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra. Z obchodného registra by teda mali byť odstránené také subjekty, ktorých zverejňovanie v ORSR stratilo opodstatnenie, ako napríklad staré právne formy, ktorými sú národné výbory, obecné podniky či „hospodárske zariadenia“.
  • Výlučná elektronická podoba návrhov na zápis údajov do obchodného registra. Listinné návrhy by mali úplne zmiznúť, nakoľko sú jedným z dôvodov neefektívnosti činnosti obchodného registra.
  • Výmaz „mŕtvych“ spoločností z obchodného registra. Návrh zavádza špecifické opatrenia, ktorých cieľom je vymazávať tie subjekty, ktoré dlhodobo neplnia svoje funkcie, ako napríklad sú neaktívne, nemajú doposiaľ vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov na menu euro a ďalšie.
  • Koniec dobrovoľného zápisu fyzických osôb-podnikateľov do obchodného registra. Nakoľko bol zriadený Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej ako „RPPOVM“), nejestvuje dôvod, aby fyzické osoby- podnikatelia boli naďalej súčasťou obchodného registra, keďže sa už nachádzajú v živnostenskom registri a po novom aj v RPPOVM.

Okrem novelizácii obchodného registra návrh počíta aj so zavedením opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev, no najmä poskytuje precizovanie už existujúcich ustanovení venujúcich sa možnostiam zrušeniu spoločnosti.

V prípade schválená sa na čisto elektronický obchodný register môžete tešiť už od júla budúceho roka.