Ďalšia pripravovaná zmena v oblasti ochrany spotrebiteľa platná od 1.1.2015

Spotrebiteľovi ako individualizovanému subjektu slovenského právneho poriadku sa čoraz väčšmi poskytuje zvýšená právna ochrana. Aj ďalšia z pripravovaných noviel je toho dôkazom.

Redakcia 12. 08. 2014 2 min.
spotrebiteľ spotrebiteľ 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 21. júla nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom jeho predpokladaná účinnosť je stanovená na 1. 1. 2015, resp. 31. 1. 2015 (pri zmene a doplnení iných právnych predpisov).

Register o spotrebiteľských úveroch a povoľovací proces pre veriteľov

Uvedená novela sa zameriava na prijatie viacerých opatrení, ktoré by mali prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov. Návrhom zákona sa zavádzajú dve meritórne zmeny:

  • zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a
  • vytvorenie registra údajov o spotrebiteľských úveroch.

V uvedenom návrhu zákona sa zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V zmysle navrhovanej úpravy sa nahradí proces zápisu do zoznamu veriteľov povoľovacím konaním, ktoré bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností osobitne pre fyzické a právnické osoby. Povoľovací proces vykonávaný Národnou bankou Slovenska je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným rozsahom povolenia závislého od objemu poskytnutých úverov. Každý veriteľ bez ohľadu na rozsah povolenia bude povinný pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok stanovených zákonom, ktoré boli vybrané s ohľadom na prax a požiadavky odbornosti veriteľa.

Ďalším pozitívnym krokom pri tejto novele zákona je zakotvenie povinného elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Cieľom legislatívneho zakotvenia uvedenej povinnosti je zabezpečiť čo najpresnejšie posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Spomínaný register bude prístupný každému veriteľovi, ktorému súčasne vzniká povinnosť vyhodnocovať údaje zbierané jednotlivými veriteľmi pre posúdenie podmienok a poskytnutia jednotlivého spotrebiteľského úveru.