Informatizácia verejnej správy a návrh zákona o registri adries

Tento nový návrh zákona vypracovalo Ministerstvo vnútra SR na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôvodom bola potreba legislatívnej úpravy registra adries ako jedného zo štyroch základných registrov podľa tejto koncepcie informatizácie. Nový register by mal v budúcnosti obsahovať informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov a to bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami. Aké novinky prináša návrh zákona o registri adries?

Redakcia 12. 11. 2014 2 min.
Register adries Register adries 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Cieľ zákona

Register adries bude štátna evidencia popisujúca umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. Cieľ je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, a to predovšetkým na účely ich využitia ako:

  • referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti,
  • ako aj na účely podpory činnosti orgánov zabezpečujúcich ochranu života, zdravia a majetku osôb (hasiči, polícia, a pod.),
  • pre potreby podnikateľskej sféry,
  • pre potreby obyvateľov SR.

Údaje v registri adries sa budú pokladať za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nebude preukázaný opak.Správcom registra adries bude Ministerstvo vnútra SR.

Poskytovanie údajov

Poskytovanie údajov z registra bude možné orgánom verejnej moci alebo ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému na účely plnenia úloh sa údaje z registra poskytnú bezodplatne automatizovaným spôsobom. Údaje z registra budú zdarma poskytované aj pošte za účelom skvalitnenia jej služieb. Iným žiadateľom poskytne ministerstvo údaje z registra na základe žiadosti vo forme elektronického odpisu či za poplatok zriadením prístupu prostredníctvom rozhrania určeného ministerstvom. Register bude verejne a bezplatne prístupný aj prostredníctvom webového sídla Ministerstva vnútra SR, takto poskytované údaje však budú mať informatívny charakter.

Nové inštitúty

Tento zákon zvádza tiež do nášho právneho poriadku najmä tieto nové inštitúty:

  • adresa a identifikátor adresy: adresou sa rozumie súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu bytovej i nebytovej budovy alebo vstupov do budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo,
  • adresný bod a geografická os ulice: adresný bod ako priestorový údaj označuje polohu vstupu do budovy, geografická os označuje polohu geometrickej osi ulice prechádzajúcej spojnicou lomových bodov ulice. Predpokladá sa, že vyhotovenie adresného bodu si vlastník či stavebník budovy objedná súčasne s vyhotovením geometrického plánu, ktorý podľa stavebného zákona povinne predkladá k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • register: register adries bude obsahovať údaje o adrese a identifikátore adresy a ďalšie údaje, na základe ktorých možno budovu identifikovať a zistiť polohu jej hlavného vchodu či vstupov do budovy s určeným orientačným číslom. O každej adrese budú v registri tieto povinné údaje o budove a údaje o poštovom smerovacom čísle.[1]

 


1. Dôvodová správa k návrhu zákona o registri adries.