Legislatívne úpravy v oblasti školstva

NR SR schválila zákon, na základe ktorého nastavajú zmeny v oblasti školstva.

Legislatívne úpravy v oblasti školstva

Plnenie záväzkov vlády SR

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 sa vláda SR zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy v regionálnom školstve a vysokom školstve. Tieto dva záväzky vyplývajúce z vyhlásenia možno považovať za splnené.

Súčasná právna úprava

Zákon o odmeňovaná niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obsahuje právnu úpravu, podľa ktorej sú spoločne odmeňovaní nasledovní zamestnanci:

  • pôsobiaci vo verejnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole ako učitelia – t.j. vysokoškolskí učitelia,

  • zamestanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa vykonávajúci výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku – t.j. výskumní a vývojoví zamestnanci,

  • zdravotnícki zamestnanci, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu (Dôvodná správa Osobitná časť).

Zmeny

V časti regionálne školstvo nastanú zmeny súvisiace so zvýšením platovej tarify pedagogických a odborných zamestnancov od 01.09.2016, súčasne za predpokladu realizácie ďalších zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 01.01.2018, sa ich platová tarifa  každoročne zvýši o 6%. Na uvedené sa má zabezpečiť aj príslušné zvýšenie finančných prostriedkov. Rovnaké zmeny nastávajú aj v časti vysoké školstvo:

  • „V časti Vysoké školstvo sa vláda zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov.“ (Dôvodná správa Všeobecná časť).

Schválenie tohto návrhu zákona má tentokrát vplyv na rozpočet verejnej správy a to negatívny. Jeho schválenie ale prinesie aj pozitívne sociálne vplyvy. Novela zákona vytvára osobitnú skupinu odmeňovania – platových taríf vysokoškolských učiteľov. V súvislosti s vykonanými zmenami sa prílohy nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme prenášajú do novelizovaného zákona, pričom predmetné nariadenie sa zrušuje. Zároveň sa aktualizujú prílohy a zavádza sa nová príloha zákona. Novela zákona nadobúda účinnosť dňa 01.09.2016.