Mimoriadne oddlženie obyvateľstva

Predkladaný návrh zákona o mimoriadnom jednorazovom oddlžení obyvateľstva reaguje na skutočnosť, že naša republika zlyháva v boji proti úžere a to nielen v oblasti občianskeho práva, ale aj trestnej.

JUDr. Alexandra Podivinská 10. 06. 2015 3 min.

Poslanci oddôvodňujú predkladaný zákon, ako už bolo uvedené tým, že Slovenskej republike sa nedarí bojovať proti úžere. Čo sa týka trestnoprávneho postihu, pod ustanovením § 235 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v platnom znení,  je obsiahnutá skutková podstata trestného činu úžery. V praxi je ale postihované malé percento páchateľov, ktorý sa dopustili tohto trestného činu. Smutné je, že občianske právo obsahuje inštitút úžery len od minulého roka.

Nebankové subjetky a úžernícke zmluvy

Súčasná situácia v Slovenskej republike je taká, že štát toleroval nebankovým subjektom uzatváranie úžerníckych zmlúv. V tejto súvislosti následne môžeme hovoriť nielen o neriešiteľnej situácii jednotlivca, prípadne viacerých osôb, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov pre uhradenie svojich dlhov, čím sa dostávajú do tiesne a prípadne si siahnu na život. Tieto skutočnosti podporuje aj fakt, že Národná banka Slovenska plánuje vydávanie licencií pre nebankové subjekty, pričom sa predpokladá, že táto bude udelená asi 20 % subjektov a zvyšných 80 % nebude môcť pokračovať vo výkone svojej podnikateľskej činnosti.

Čo môžeme od predkladaného zákona očakávať?

Jednorazové mimoriadne oddlženie sa bude vzťahovať len na fyzické osoby a to vtedy, ak ich záväzky vznikli zo zmluvného vzťahu pri poskytnutí úveru alebo pôžičky. Rovnako by to malo platiť pri nedoplatkoch na daniach, zdravotných a sociálnych odvodoch – a to konkrétne povinnosti zaplatiť daňový nedoplatok na dani, v prípade povinnosti zaplatiť preddavok na poistné, nedoplatok z ročného zúčtovania poistného a úroky z omeškania zo zdravotného poistenia, ako aj v prípade povinnosti zaplatiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Zákon sa  bude vzťahovať na tieto vzťahy, ak vznikli v časovom období od 1. januára 1990 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto predkladaného zákona.

Ako by sa nová právna úprava mala aplikovať?

Z predkladaného návrhu zákona vyplýva, že ak dlžník zaplatil alebo zaplatí veriteľovi v lehote do 1. mája 2016 istinu svojho peňažného záväzku, príslušenstvo, pokutu, penále, prípadne ďalšie iné sankcie za omeškanie s plnením záväzku bude povinný zaplatiť maximálne do výšky:

  • Jednej tretiny istiny tohto peňažného záväzku, ale iba vtedy, ak vznikol od 1. januára 2013 do nadobudnutia účinnosti predkladaného zákona,

  • Jednej polovici istiny peňažného záväzku, ak vznikol od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012,

  • Dvoch tretín istiny peňažného záväzku, ak vznikol od 1. januára 2008 do 31. decmbra 2010

  • 100 % istiny tohto peňažného záväzku, ak tento peňažný záväzok vznikol v období od 1. januára 1990 do 31. decembra 2007.

Pôsobnosť zákona

Podľa povahy právnych vzťahov sa tieto budú spravovať, ak zákon o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva nebude ustanovovať inak, ustanoveniami občianskeho práva a Obchodného zákonníka ako osobitného právneho predpisu. Vo vzťahu k Občianskemu a Obchodnému zákonníku bude mať tento predpis postavenie lex specialis.

Zákaz retroaktivity

Ak dlžník zaplatí veriteľovi v súlade s týmto zákonom nielen istinu ale aj príslušenstvo vo vyššej časti, ako vyplýva z predkladaného návrhu zákona, toto plnenie sa nebude považovať za bezdôvodné obohatenie v zmysle ustanovenia § 451 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.