Návrh zákona ktorým sa mení zákon o veterinárnej starostlivosti

Zákon o veterinárnej starostlivosti v bol naposledy novelizovaný v roku 2012. Poslanci NR SR majú zato, že je potrebné ho zmeniť. Prečítajte si čo navrhujú.

Návrh zákona ktorým sa mení zákon o veterinárnej starostlivosti

Predkladatelia návrhu zákona uvádzajú, že novela zákona o veterinárnej starostlivosti z roku 2012 sa zaoberala požiadavkami na chov alebo držbu niektorých druhov zvierat, ktoré sú nebezpečné. Chov týchto zvierat podmienila súhlasom obce, ktorý je od účinnosti tejto novely potrebné priložiť k žiadosti na vydanie rozhodnutia o zriadení chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat príslušným orgánom verejnej správy.

Zároveň prebrala definície niektorých druhov a tried nebezpečných zvierat z vyhlášky. Niektorých len preto, že nie pre všetky nebezpečné zvieratá je potrebný súhlas obce, iba pri chove alebo držaní niektorých, ako napríklad šeliem a pandy veľkej. Predkladatelia tvrdia, že v našom bezprostrednom okolí žije množstvo živočíšnych druhov, ktoré môžu byť pre ľudí svojím správaním, stavbou tela, obsahom jedovatých látok, ktoré sa dostanú do tela človeka uhryznutím, bodnutím či napríklad vylučovaním kožnými žľazami, nebezpečné (Dôvodná správa k poslaneckému návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti, Všeobecná časť, čpt. 139, ). Medzi nebezpečné živočíchy patria aj iné druhy, ako podľa platnej zákonnej úpravy, vzrastom omnoho menšie ako napríklad šelmy a ich útek je jednoduchší. Preto je potrebné rozšíriť okruch nebezpečných živočíchov.

Cieľ

Cieľom návrhu zákona je rozšíriť právomoc obce alebo obecného zastupiteľstva udeliť súhlas s chovom alebo držaním nebezpečných zvierat, pričom pôjde o všetky nebezpečné zvieratá, nielen niektoré druhy a to v súlade s ich stanovením v ustanovením § 3 vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov. Táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo povolení chovu alebo držby. Každý chovateľ bude mať povinnosť požiadať obec alebo obecné zastupiteľstov o súhlas v lehote do 30. apríla 2017.

Zmeny

Do znenia zákona sa zavádza definícia pojmu nebezpečný živočích, ktorú v súčasnosti obsahuje len vyhláška. Za nebezpečného živočícha sa považuje zviera, ktorého druh je uvedený v prílohe č. 1 zákona (Paragrafové znenie návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti). Nebezpečnými zvieratami sú zvieratá triedy pavúkovcov, parýb, žralokov, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Ak povinná osoba nepožiada súhlas príslušnú obec alebo obecné zastupiteľstvo v zákonom stanovenej lehote, predmetné rozhodnutie stratí platnosť k tomuto dňu – 30. aprílu 2017. Platnosť stratí aj rozhodnutie, ku ktorému bude doložený zamietnutý súhlas obce. Predkladatelia zdôrazňujú, že ide len o doloženie súhlasu, nie o nové konanie. Ustanovenie § 2 písm. a) a § 3 vyhlášky sa zrušia, pretože predmetné ustanovenia – upravujúce definíciu nebezpečných živočíchov sa preberajú novelou zákona, zároveň bude mať zákon prílohu č. 1, kde budú konkrétne uvedené druhy nebezpečných živočíchov. Navrhovaná účinnosť návrhu zákona je od 1. novembra 2016.

  • Súvisiace právne predpisy:
    • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov