Navrhované zmeny v dedičskom práve

Prečítajte si bližšie informácie o predloženom poslaneckom návrhu.

JUDr. Alexandra Podivinská 01. 11. 2015 2 min.

Zmeny v dedení?

Poslanci NR SR predložili NR SR návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení Občiansky zákonník, čpt. 1806. Obsahom predloženého návrhu je zmena právnej úpravy dedenia zo závetu, a síce vypustenie ochrany tzv. neopomenuteľných dedičov, kam súčasné znenie Občianskeho zákonníka zaraďuje deti poručiteľa, pričom rozlišuje deti maloleté a plnoleté; pri maloletých deťoch platí zásada, že musia dostať celý dedičský podiel a pri plnoletých deťoch platí zásada, že musia dostať najmenej polovicu ich zákonného dedičského podielu (zdroj: Dôvodová správa). Inak je tomu len vtedy, keď poručiteľ vydedí svojich dedičov.

Poslanci v dôvodnej správe k zákonu poukazujú na skutočnosť, že inštitút vydedenia je prísne zákonom ohraničený a napadnuteľný súdnou cestou, teda predstavuje zriedkavú formu disponovania s majetkom. Uvádzajú, že to čo sa javí ako dedičova ochrana je v konečnom dôsledku akýmsi presmerovaním občanov na iné spôsoby riešenia ich predstáv o tom, ako bude majetok rozdelený, pričom medzi najfrekventovanejšie spôsoby patrí darovacia zmluva so zriadením práva na doživotné užívanie.

Súdna cesta

Ak porovnáme revíziu závetu počas života poručiteľa so zmenou právnych následkov súvisiacich s darovacou zmluvou, dospejeme k záveru, že v druhom prípade ide o tvrdý oriešok. Poslanci považujú za nepochopiteľnú právnu úpravu inštitútu neopomenuteľných dedičov, keď dávajú do éteru otázku, prečo štát obmedzuje poručiteľa v disponovaní s jeho majetkom po smrti, keď tak nerobí počas jeho života? Majú zato, že ide o nevyváženosť medzi občanmi, ktorá ich tlačí do usporiadania majetkových pomerov počas ich života.

Nová právna úprava

Predkladanou úpravou sa poslanci snažia poskytnúť ochranu dôverčivým, či starým ľuďom odkázaným na pomoc druhých, zároveň aj ako snahu o väčšiu dispozičnú slobodu ľudí, ktorí si záväzky voči potomkom vysporiadali počas života a chcú časťou, či zvyškom svojho majetku voľne disponovať s účelom, ktorý si sami určia.

Preto poslanci navrhujú zrušenie ust. § 479, podľa ktorého sa zo závetu musí maloletým potomkom dostať aspoň toľko, koľko predstavuje ich zákonný dedičský podiel a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko predstavuje jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. Zároveň sa navrhuje vypustenie viet z ust. § 484, ktoré upravujú započítanie darov od poručiteľa do podielu dediča. Z ust. § 40a sa navrhuje vypustiť odkaz na ust. § 479, pretože ustanovenie § 42a upravuje prípady relatínej neplatnosti právnych úkonov. Účinnosť poslaneckého návrhu zákona navrhujú poslanci od 1. mája 2016 (zdroj: Paragrafové znenie predkladaného poslaneckého návrhu zákona, čpt. 1806).