Navrhujú sa zmeny pre advokátskych koncipientov

Začiatkom júla 2015 predložil poslanec Kadúc návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii a zákon o živnostenskom podnikaní. Prečítajte si, čo poslanec navrhuje.

Navrhujú sa zmeny pre advokátskych koncipientov

Podľa súčasnej právnej úpravy vyplývajúcej zo zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živonstenský zákon) v znení neskorších predpisov, konkrétne v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm c), komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto získal najmenej päť ročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa § 62a; priebeh prexe sa preukazuje výkazom prexe. Samozrejme, okrem splnenia tejto zákonnej podmienky pre výkon povolania advokáta je potrebné splniť aj ďalšie, vyplývajúce z konkrétneho zákona.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je:

  • skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a
  • zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax.

Päť ročná dĺžka praxe, nočná mora každého advokátskeho koncipienta

Ako vyplýva aj z dôvodnej správy k poslaneckému návrhu zákona, momentálna dĺžka praxe advokátskeho koncipienta je neopodstatnene dlhá, priam diskriminačná, v porovnaní s inými právnickými profesiami. Taktiež môže predstavovať prekážku v prístupe výkonu tohto slobodného povolania pre ženy, keď po ukončení vysokoškolského štúdia si musia vyberať medzi rolou matky a nadobúdaním praxe advokátskeho koncipienta. Predkladaný návrh zákona vychádza jednak z potreby zvýšenia mobility spravidla mladších právnikov a tiež z neodôvodnených reštrikcií v advokátskom stave, resp. v stave advokátskych koncipientov zavedených v predchádzajúcom období. K predĺženiu praxe advokátskeho koncipienta došlo bez toho, aby bol tento dopad preskúmaný. Poslanec v predkladanom návrhu zákona zdôrazňuje, že nad dôležitosťou dĺžky praxe prevláda spôsob vedenia advokátskeho koncipienta zo strany školiteľa počas jej trvania.

Rozšíri sa možnosť započítania inej právnej praxe?

V súčasnosti je postavenie advokátskych koncipientov v porovnaní s výkonom inej právnej praxe nevýhodné. Pod inou právnou praxou sa rozumie zamestnanie v súkromnej sfére, služobný pomer v štátnej sfére alebo vo verejnej službe na právnickej pozícii, na ktorej prijatie sa vyžaduje vysokoškolské právnické vzdelanie. V tejto rovine sú advokátski koncipienti neprimerane a neopodstatnene obmedzovaní.

Schválením poslaneckého návrhu zákona by sa výpočet inej právnej praxe vyplývajúcej zo zákona o advokácii mal rozšíriť o prax vyššieho súdneho úradníka. Ostatné druhy praxe by sa mali posudzovať podľa toho, či táto prax priamo súvisí s výkonom činnosti advokáta. Pozitívum predkladaného návrhu zákona je, že nová právna úprava sa bude vzťahovať aj na advokátskych koncipientov, ktorí boli zapísaní do zoznamu do 31.12. 2015. Rovnako by tomu malo byť pri započítaní praxe advokátskeho koncipienta. Účinnosť zákona sa navrhuje k 1. januáru 2016. 

O legislatívnom procese navrhovanej zmeny budeme informovať. 

  • Súvisiace právne predpisy:
    • zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii