Nová právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

Dňa 25. marca 2014 bol NR SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon deroguje, a zároveň substituuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Nová právna úprava bude účinná od 1. mája 2014 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 13. júna 2014.

Redakcia 16. 04. 2014 2 min.
Knifes in a kitchen from 4freephotos.com Knifes in a kitchen from 4freephotos.com Podomový predaj

Aké zmeny zákon prináša?

Uvedeným zákonom sa do nášho právneho poriadku implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES. Nakoľko uvedená smernica podstatne mení doteraz platný regulačný rámec, bolo potrebné prijať nový zákon, ktorý nahradí zákon č. 108/2000 Z. z. a doplní v súčasnosti platnú právnu úpravu v tejto oblasti.

Doterajší zákon č. 108/2000 Z. z. používal termíny „podomový predaj“ a „zásielkový predaj“. Podomový predaj sa nahrádza slovným spojením „predaj tovaru alebo poskytovanie služieb mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ a zásielkový predaj sa nahrádza „predajom tovarov alebo poskytovaním služieb na diaľku“.

V porovnaní so zákonom č. 108/2000 Z. z. je nový zákon podrobnejší v informačných povinnostiach, rozširuje povinnosti predávajúcich v tomto smere. Ďalej sa rozširujú formálne požiadavky na zmluvy uzavreté na diaľku alebo zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov.

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy zo 7 pracovných dní na 14 kalendárnych dní. Zároveň sa zavádza vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom umožní zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

Nový zákon o. i. upravuje tzv. predajné akcie, pričom sa predovšetkým vymedzujú povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť využívaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných akciách.