Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky došlo nedávno k schváleniu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

JUDr. Alexandra Podivinská 11. 05. 2015 3 min.

Aké mal zákonodarca ciele pri kreovaní novely? 

Účelom vládneho návrhu zákona, na základe ktorého bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení bolo reagovať na situáciu, ktorá vznikla po začiatku roka 2015, po spustení výplatnej fázy dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia – II. Piliera. Zákonodarca poukazuje na skutočnosť, že s prihliadnutím na výšku dôchodkov, ktoré sú sporiteľom ponúkané za ich nasporené sumy, je v súčasnosti účasť v II. Pilieri pre určitú skupinu sporiteľov nevýhodná. Z tohto dôvodu novela zákona umožňuje týmto sporiteľom v určitom časovom období prehodnotiť svoje rozhodnutie vystúpiť či vystúpiť vo II. Piliera.

Ktorým osobám zákonodarca navrhuje umožniť vystúpenie z II. piliera?

Malo by ísť o všetkých sporiteľov, okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo ktorí si dohodli so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácanie výnosu z investovania.

Čo musí sporiteľ vykonať pre vystúpenie?

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne vystúpiť z II. Piliera, musí Sociálnej poisťovni doručiť písomné oznámenie, ktorého súčasťou je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa. Po doručení písomného oznámenia Sociálna poisťovňa informuje sporiteľovu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Tá následne prevedie nasporenú sumu sporiteľa vrátane povinných príspevkov a výnosu z nich na účet Sociálnej poisťovne v štátnej pokladnici. Ak platil sporiteľ aj dobrovoľné príspevky, nasporená suma z týchto príspevkov spolu s výnosom mu bude vyplatená. Právne postavenie sporiteľa zaniká dňom doručenia písomného oznámenia Sociálnej poisťovni a na takéhoto sporiteľa sa pozerá tak, ako keby sporiteľom nikdy nebol. Ak nastane situácia, že sporiteľ najskôr požiada o starobný alebo predčasný dôchodok z II. Piliera a následne prehodnotí svoje rozhodnutie a rozhodne sa z II. Piliera vystúpiť, jeho žiadosť sa bude považovať za vzatú späť, ak si takýto sporiteľ nedohodol výplatu starobného dôchodku alebo tak neurobil v minulosti. Následne mu bude takýto výstup umožnený. Zákonom stanovená lehota na vstup a výstup je od 15. marca 2015 do 15. júna 2015.

Spôsoby nakladania a určovania vyplácaných súm

Ustanovenia § 123aq ods. 5 a 6 riešia dva okruhy. Prvým je skutočnosť, ako sa má naložiť s nasporenou sumou sporiteľa, ktorá je tvorená s povinných príspevkov a dobrovoľných príspevkov. Nasporená suma z povinných príspevkov sa prevedie do Sociálnej poisťovne a dobrovoľné príspevky sa vyplatia sporiteľovi. Je potrebné zdôrazniť, že v oboch prípadoch sa vyplácajú aj výnosy plynúce zo zhodnotenia zaplatených príspevkov. Druhým okruhom je spôsob určenia výšky vyplácanej sumy. Ustanovenie § 123aq ods. 5 sa zaoberá situáciou, kedy je možné nasporenú sumu určiť ako súčin počtu dôchodkových jednotiek evidovaných na jeho osobnom dôchodkovom účte a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky. Odsek 6 spomínaného ustanovenia sa zaoberá situáciou, kedy podľa odesku 5 nie je možné určiť výšku nasporenej sumy a tá nastane vtedy, ak bol vydaný certifikát k redemácii dôchodkových jednotiek evidovaných na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. Toto sutanovenie rieši aj situáciu, ako má dôchodcovská správcovská spoločnosť postupovať v prípade, ak sporiteľ žiada o sarobný dôchodok, avšak do certifikátu žiada zahrnúť len časť svojich dobrovoľných príspevkov. Tá musí následne vyplatiť fyzickej osobe sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, ak má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov. Zákonodarca neopomína aj ustanovenie upravujúce zachovanie lehoty, podľa ktorého písomné oznámenie je potrebné odovzdať na poštovú prepravu najneskôr 15.júna 2015.

  • Súvisiace právne predpisy