Odzvoní fajčiarom za volantom?

Prečítajte si o poslaneckom návrhu zákona, ktorý poslanci minulý týždeň predložili Národnej rade Slovenskej republiky návhr zmeny zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom zení, za účelom ochrany zdravia mladistvých. Poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. januára 2016.

JUDr. Alexandra Podivinská 27. 05. 2015 3 min.

Deklarované ciele poslaneckého návrhu zákona

Potrebu zmeniť zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane fajčiarov poslanci oddôvodňujú zverejnenou štatistikou Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“), z ktorej vyplýva, že ročne zomiera následkom fajčenia takmer 6 000 000 ľudí, z čoho pasívnych fajčiarov, výška úmrtí predstavuje 600 000 ľudí. Z uvedených výpočtov sa odhaduje, že v rámci Európskej únie zomrie následkom pasívneho fajčenia 80 000 ľudí. Podľa WHO by pasívne fajčenie malo byť uznané za karcinogénne a zapríčiňujúce zvýšenú chorobnosť a úmrtnosť.[1]

Ohrozenie života a zdravia pasívnych fajčiarov

Podľa poslancov Národnej rady SR je život a zdravie detí ohrozené pasívnym fajčením v autách. Uviedli, že viaceré krajiny prijali v tejto súvislosti potrebné opatrenia spočívajúce v regulácii fajčenia, špeciálne s cieľom zvýšiť ochranu zdravia detí. Sú nimi napríklad Veľká Británia a Lotyšsko.

Navrhované zmeny

Poslanci navrhujú zmeniť predmetný zákon tak, že sa po novom zavedie ustanovenie § 7 ods. 2 zakazujúce fajčiť v motorovom vozidle, v ktorom sa nachádza osoba mladšia ako 18 rokov. Dôvodná správa obsahuje rozsiahle oddôvodnenie pre navrhované zmeny. V prvom rade sa uvádza, že fajčenie je na prvom rade príčin smrti, ktorým je možné zabrániť. Odkazujú na predpis s najvyššou právnou silou, Ústavu Slovenskej republiky, ktorá každému garantuje právo na život, právo na ochranu života a zdravia a rovnako zaručuje osobitnú ochranu detí a mladistvých. Majú zato, že súčasná legislatívna ochrana života a zdravia nefajčiarov a to ani maloletých nie je dostačujúca. Podľa štatistík fajčenie spolu s pasívnym fajčením spôsobuje 90% rakoviny pľúc a 75% chronických pľúcnych chorôb. Nová právna úprava by mala napomôcť k zníženiu počtu predčasných úmrtí a vážnych chorôb detí spôsobených pasívnym fajčením a zabrániť zbytočnému utrpeniu detí, ako aj negatívnym vplyvom zvyšujúcim riziko aktívneho fajčenia detí.[2] V súčasnosti sú deti v dôsledku bezohľadného správania sa fajčiarov v aute často krát nedobrovoľne vystavené  škodlivým účinkom tabakového dymu. Nakoľko je v malom priestore auta vysoká koncentrácia škodlivých látok z fajčenia, spôsobuje to závažné ohrozenie života a zdravia detí. Zákaz by sa mal vzťahovať nielen na tabakové výrobky, ale aj výrobky určené na fajčenie neobsahujúce tabak.

Oznamovacia povinnosť

Predkladatelia zákona neopomenuli zakotviť do návrhu zákona aj oznamovaciu povinnosť, ktorá súvisí s rozšírením okruhu priestupkov. Orgán, ktorému sa majú tieto porušenia oznamovať bude obec.

Postih za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom

Osobe, ktorá bude fajčiť v motorovom vozidle za prítomnosti dieťaťa, bude možné uložiť pokutu až do výšky 497 eur. Táto výška postihu je rovnaká ako pri umožnení užívania tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie ale neobsahujúcich tabak osobe mladšej ako 18 rokov. Orgánmi príslušnými na prejednanie priestupku by mali byť obec, obecná polícia a Policajný zbor.

Poznámky pod čiarou:

[1] Dôvodná správa k poslaneckému návrhu zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane fajčiarov, Všeobecná časť.

[2] Dôvodná správa k poslaneckému návrhu zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane fajčiarov, Osobitná časť.