Rozsiahle zmeny v Exekučnom poriadku

Dňa 29. 11. 2016 schválili poslanci Národnej Rady SR novelu Exekučného poriadku, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017.

JUDr. Alexandra Podivinská 06. 12. 2016 3 min.

Ciele zákona

Z dôvodnej správy k vládnemu návrhu zákona vyplýva nasledovný cieľ predkladateľov:

  • Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Posilnenie úlohy štátu a ochrany verejného záujmu – Spravodlivosť, súdnictvo, a pripraviť komplexnú právnu úpravu exekučných konaní s cieľom zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť primeranú ochranu základným právam dlžníka a na ten účel ustanoviť jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie a zaviesť procesné pravidlá umožňujúce rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov.[1]

Výlučná kauzálna príslušnosť

Od 1. januára 2017 nastanú v prvom rade zmeny v príslušnosti súdov pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Vládny návrh zákona zavádza výlučnú kauzálnu miestnu príslušnosť. V zmysle uvedeného bude exekučnú agendu vo veciach začatých po 1. januári 2017 vybavovať Okresný súd Banská Bystrica. Konania začaté pred účinnosťou zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Podanie návrhu a elektronické doručovanie

Ďalšie zmeny spočívajú v náhodnom výbere súdneho exekútora, čím sa predkladatelia snažia posilniť nezávislosť súdnych exekútorov. Návrh na vykonanie exekúcie bude oprávnený podávať na Okresný súd Banská Bystrica. Náhodný výber exekútorov je založený na troch pravidlách výberu súdneho exekútora, prvé z nich je založené na územnom princípe – územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza buď miesto pobytu alebo sídlo povinného. Druhé pravidlo predstavuje výnimku z náhodného výberu a uplatní sa vtedy, ak je voči tomu istému povinnému vedená exekúcia; každá neskoršia vec pripadne tomu istému exekútorovi. Tretie pravidlo spočíva na rovnomernom rozdelení vecí medzi súdnych exekútorov na základe výšky vymáhaných pohľadávok, ich povahy a počtu pridelených vecí.

Návrh na vykonanie exekúcie bude podávať oprávnený elektronicky. Pokiaľ však nebude mať k dispozícii prostriedky potrebné na vykonanie elektronického podania, za týmto účelom môže osloviť súdneho exekútora, keďže tento disponuje aj prostriedkami pre elektronické spracovanie dokumentov.

Odklad a zastavenie exekúcie

Významne sa upravuje a spresňuje inštitút odkladu exekúcie a súčasne sa vymedzujú aj následky prípadov, ak má nejaký úkon účastníka odkladný účinok. [2] Zákon vymedzuje taxatívne dôvody pre odklad exekúcie, o ktorom rozhodne exekútor tak, že vydá upovedomenie.

Novelizovaný Exekučný poriadok pozná tri spôsoby zastavenia exekúcie a to súdom, exekútorom a zo zákona.

Trovy exekúcie

Zavádzajú sa jasné pravidlá pre rozhodovanie o trovách exekúcie vo vzťahu k všetkým účastníkom konania. Čo sa týka súdneho exekútora, zavádza sa paušálne odmeňovanie, na základe ktorého bude mať súdny exekútor nárok na paušálnu odmenu, ktorá bude vopred jasne určená, rovnako s tým spojené paušálne výdavky takým spôsobom, že oprávnený bude mať od začiatku konania vedomosť o tom, koľko ho bude exekučné konanie stáť.

Poznámky pod čiarou:

[1] Dôvodná správa k zákonu č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Všeobecná časť, čpt. 248, dostupná na Internete:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6081.

[2] Dôvodná správa k zákonu č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Osobitná časť, dostupná na Internete:

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6081.