Snahy o opätovné skrátenie praxe koncipientov

Aj tento rok sa skupina poslancov snažila skrátiť dĺžku praxe koncipientov. Aké dôvody uvádzajú v návrhu zákona tentokrát?

Snahy o opätovné skrátenie praxe koncipientov

Skrátenie praxe koncipientov

Predkladatelia predmetného návrhu zákona mali zato, že predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch rokov na päť vznikli určité negatívne následky, spôsobené bezdôvodným predĺžením tejto praxe. Preto navrhujú, aby došlo k jej opätovnému skráteniu na tri roky. Zmeny navrhujú aj u koncipientov exekútorských a notárskych, keďže ide o porovnateľné profesie.

Aké argumenty uvádzali tentokrát?

  • Navrhovatelia chceli v prvom rade zdôrazniť opodstatnenosť správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako dôležitého ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť hospodárskej súťaže, ktorá navrhuje prehodnotenie regulácií pri všetkých profesijných službách (vrátane advokátov) vo forme odstránenia limitácii pre vstup na trh, keďže nepotrebná a neprimeraná regulácia rozširuje bariéru rozvoja hospodárskej súťaže, ktorá sa prejaví zvyšovaním cien alebo znižovaním kvality (Dôvodná správa).

  • V dôvodnej správe uvádzajú, že 24 členských štátov EÚ má prax advokátskych koncipientov kratšiu ako Slovenská republika. Maximálnou hranicou dĺžky praxe v iných krajinách EÚ, ako napríklad Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Holandsko, Maďarsko a pod. sú štyri roky. V ostatných nepresahuje dva roky. Z uvedeného vyplýva znepokojujúci záver, a to taký, že absolventi slovenských právnických fakúlt sú znevýhodnení oproti väčšine svojich „európskych“ kolegov.

  • Poslanci zastávajú názor, že na predlžovanie praxe koncipientov neexistujú legitímne dôvody, keď v porovnaní s inými členskými štátmi máme relatívne nízky počet advokátov vo vzťahu k počtu obyvateľov.

  • Nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov je podľa EUROSTATu 33%. Toto číslo predstavuje jednu z najvyšších hodnôt v EÚ.

  • Ďalším negatívnym dôsledkom predĺženia praxe koncipientov je zníženie počtu ľudí ochotných túto prax v Slovenskej republike absolvovať. Oproti tomu, podľa predsedu Českej advokátskej komory, sa po zavedení päťročnej koncipientskej praxe v Slovenskej republike zvýšil počet slovenských koncipientov v Českej republike trojnásobne (Dôvodná správa). V Českej republike je táto dĺžka praxe upravená na tri roky.

  • Prečo nemajú predkladatelia návrhu zákona obavu o zníženie kvality advokátov v Slovenskej republike? Ich odpoveď znie tak, že každý advokát musí v zmysle príslušných zákonných ustanovení zložiť advokátsku skúšku, ktorá už aj bez tak predstavuje tvrdý oriešok, čím sa počet advokátov bude regulovať.

Na tomto základe navrhovali (už klasicky neúspešne) zníženie praxe koncipientov u advokátov, exekútorov a notárov, z päť ročnej dĺžky na trojročnú. V súvislosti s notárskymi kandidátmi navrhovali dvojročnú dĺžku praxe.   

Kolotoč

Tento návrh nebol ničím výnimočný. Opozícia sa už v minulosti podobným spôsobom snažila zmeniť dĺžku praxe koncipientov (téme sme sa venovali napríklad TU aj TU). Neúspešne. Je otázne, kto má záujem na aktuálnom platnom a účinnom právnom stave, keď európska tendencia, proti-monopolný úrad a aj mnoho racionálne uvažujúcich ľudí krúti hlavou nad takýmto “opatrením” (poznámka redakcie/ KJ).

  • Súvisiace právne predpisy:
    • zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii