Spotrebiteľské úvery po poslednej novele

Zo záväzkov voči Európskej únii Slovenskej republike vyplýva povinnosť transponovať do nášho právneho poriadku európsku legislatívu. Jedným z príkladov je aj zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ktorým bola do nášho právneho poriadku implementovaná európska smernica o spotrebiteľský úveroch. Predmetný zákon podrobnejšie upravuje otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytnutím spotrebiteľského úveru v podmienkach Slovenskej republiky.

CETELEM SLOVENSKO, a.s. 12. 08. 2014 2 min.
Savings Savings by alegri / 4freephotos.com

Čo sa rozumie pod pojmom „spotrebiteľský úver“?

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch“) sa spotrebiteľským úverom rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Spotrebiteľský úver môže mať rôznu právnu formu, či už ide o úver, pôžičku alebo rôznu inú finančnú pomoc poskytnutú spotrebiteľovi. Nejde teda o osobitný zmluvný typ.

Nedávna novela Zákona o spotrebiteľských úveroch zaviedla, že spotrebiteľský úver podľa uvedeného zákona nemožno poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti.

Zákon o spotrebiteľských úveroch takisto v § 1 ods. 3 vymedzuje čo spotrebiteľským úverom nie je, a síce hypotekárny úver, komunálny úver ako aj ďalšie úvery.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 9 ods. 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch. Dôležité je najmä upozorniť na ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť. Ak niektoré z týchto náležitostí chýbajú, zmluva o spotrebiteľskom úvere ostáva platná, no takýto úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zákon o spotrebiteľských úveroch za účelom ochrany spotrebiteľa ukladá veriteľovi viaceré informačné povinnosti ešte pred uzavretím zmluvy. Ide o informácie týkajúce sa:

  • druhu spotrebiteľského úveru;
  • údajov o veriteľovi;
  • dobe trvania zmluvy;
  • úrokovej sadzbe;
  • celkovej čiastke, ktorú bude musieť spotrebiteľ zaplatiť;
  • výške, počte a termínoch splátok;
  • následkov nesplácania úveru;
  • o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a mnohé ďalšie.

Základnou povinnosťou spotrebiteľa je platiť jednotlivé splátky včas, pričom spotrebiteľ má zároveň právo splatiť úver aj pred lehotou splatnosti.