Dostanú úžernícke úvery po novele Občianskeho zákonníka STOP-ku?

Novela Občianskeho zákonníka z apríla 2014 predurčila svojim obsahom následné nariadenie vlády SR, ktorým sa vykonávajú ustanovenia občianskeho kódexu. Nové tzv. proti-úžernícke opatrenia pri poskytovaní spotrebiteľských úverov si vyžiadali určenie stropov najvyššej miery odplaty a definovanie vzorca výpočtu samotnej odplaty. Ako sa s tým vysporiadalo Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) a odkedy možno čakať účinnosť týchto noviniek? „Odzvoní“ nebankovkám pri poskytovaní úžerníckych úverov?

Redakcia 26. 05. 2014 4 min.
Prípustná odplata spotrebiteľských úverov Prípustná odplata spotrebiteľských úverov 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

MS SR predložilo návrh najvyššej prípustnej odplaty za spotrebiteľské úvery

MS SR má v pláne svojim návrhom ukončiť úžernícke praktiky nebankových spoločností tým, že prípustná miera odplaty za spotrebiteľský úver posilní opäť práva spotrebiteľa. Náznaky takéhoto úmyslu vyplývajú už aj zo schválenej novely Občianskeho zákonníka (zákon č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Viac o tejto novele sa dozviete v článku „Zmeny v Občianskom zákonníku účinné od 1. júna 2014“. Novela zákona napríklad obsahuje, že odplata pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách nesmie presahovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty, ktorej výšku určí vykonávací predpis vlády SR. Návrh nariadenia vlády SR bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania a s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje jeho účinnosť na 1. jún 2014.

Úžernícke praktiky na Slovensku

Nebankové spoločnosti podľa správy MS SR, ktorú predložil do NR SR minister T. Borec, využívajú pri poskytovaní spotrebiteľských úveroch nekalé praktiky, pričom možno hovoriť až o skoro 100 % úrokoch a o skrývaní skutočnej výšky úveru do rôznych poplatkov či zmluvných odmien. MS SR zistilo, že zmluvy, ktoré majú Slováci uzatvorené s „nebankovkami“ možno počítať v státisícoch (za minulý rok 2013 uzavreli nebankové subjekty s klientmi okolo 150 000 úverových zmlúv). Na májovej schôdzi sa poslanci NR SR budú zaoberať správou o pôsobení takýchto nebankových spoločností a tiež enormným nárastom exekučných konaní.[1]

Účel nariadenia vlády

Účelom návrhu nariadenia vlády je vykonať novelizované znenie Občianskeho zákonníka („OZ“) a to najmä:

  • ustanovenie § 53 ods. 6 OZ: „Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis.“;
  • a ustanovenie § 53c OZ, kde sa novelou za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis.“.

V súlade s týmito splnomocňovacími ustanoveniami v OZ, má návrh nariadenia ustanoviť odplatu a najvyššiu prípustnú výšku odplaty, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať a tak isto ustanoviť rovnako veľkosť písma, ktorou budú musieť byť napísané spotrebiteľské zmluvy a so zmluvami súvisiace zmluvné dokumenty upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa a dodávateľa tovarov alebo služieb.

Aký bude vzorec výpočtu odplaty?

Keďže podľa MS SR je neudržateľné tolerovať poskytovanie peňažných prostriedkov spotrebiteľom bez akéhokoľvek obmedzenia výšky celkovej odplaty, v návrhu nariadenia zavádza s cieľom ochrany práv spotrebiteľa komplexnú definíciu odplaty, vymedzuje vzorec jej výpočtu a pomenovaním s referenčnou základnou veličinou stanovuje aj strop najvyššej prípustnej odplaty. Ako je už spomenuté vyššie, východisková referenčná veličina sa navrhuje alternatívne, a to:

  • v podobe priemernej úrokovej miery požadovanej bankami (I. alternatíva);
  • a v podobe priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov požadovanej bankami pri jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov (II. alternatíva).

Osobitný strop sa navrhuje pre krátkodobé úvery a pôžičky (na menej ako rok) a pre úvery a pôžičky do 100 EUR. Pri nich bude platiť, že celková odplata nesmie presiahnuť 30 %.[2]

I. alternatíva

Podľa dôvodovej správy k návrhu nariadenia prvá alternatíva vychádza zo stavu de lege lata a to s ohľadom na ustálenú súdnu prax, ktorá pri posudzovaní primeranosti odplaty aplikujúc ustanovenia § 3 ods. 1 a § 39 OZ vychádza z priemerných úrokových mier požadovaných bankami pri jednotlivých alebo obdobných typoch úverov alebo pôžičiek poskytovaných spotrebiteľom. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje ustáliť, že referenčnou veličinou bude úroková miera požadovaná bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa jednotlivých typov spotrebiteľského úveru za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy v mieste bydliska spotrebiteľa.

II. alternatíva

Druhá alternatíva vychádza z predpokladu použitia zverejňovanej referenčnej úrovne v podobe priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novo poskytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy, ktorá je zverejňovaná podľa osobitného predpisu. Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novo poskytnutých spotrebiteľských úverov sa generuje z údajov hlásených Ministerstvu financií SR a Národnej banke Slovenska podľa osobitných predpisov.

 


1. Vavrová, V: Nebankovky predražovali úvery stopercentne. Pravda. Dostupné na internete: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/317067-slovaci-maju-niekolko-stotisic-zmluv-s-urokmi-98-percent/ [online].[13.5.2014].

2. Dostupné na internete: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1857 [online].[13.5.2014].